Data Numer Przedmiot
29 Grudzień 2014 III/30/2014
W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenia jej terytorium do miasta Rzeszowa.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/29/2014
W sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/28/2014
W sprawie najmu pomieszczenia magazynowego stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/27/2014
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/26/2014
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/25/2014
W sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/24/2014
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/ 23/2014
W sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasne z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/22/2014
W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/21/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2014 III/20/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 III/9/2014
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 II/19/2014
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 II/18/2014
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 II/17/2014
W sprawie zmiany w składzie osobowym doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 II/16/2014
W sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 II/15/2014
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 II/14/2014
W sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "Strażowianie" w Strażowie.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 II/13/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 II/12/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-06 16:05:14
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel