Urząd Stanu Cywilnego w Krasnem

1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności:

1) rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

2) sporządzanie aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego;

3) transkrypcja i odtwarzanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą;

4) sporządzanie i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;

5) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

6) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

7) nadawanie numeru PESEL nowo narodzonym dzieciom;

8) dokonywanie zmian w rejestrze PESEL z zakresu stanu cywilnego;

9) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską;

10) orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk;

11) przyjmowanie zgłoszeń oraz organizacja uroczystości związanych z nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;

12) wykonywanie postanowień zawartych w międzynarodowych konwencjach i rozporządzeniach Rady Unii Europejskiej;

13) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich oraz cudzoziemców;

14) uznanie skuteczności na obszarze RP zagranicznych orzeczeń sądów i innych organów państw obcych.

2. Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu USC swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.