Numer umowy o dofinansowanie: 02594-6935-UM0913932/24 z dnia 17.05.2024 r.

Wartość zadania: 52 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 33 087,00 zł

Inwestycja obejmowała doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Krasne na działce nr 639/6, w ramach której zamontowano urządzenie zabawowe wraz z wykonaniem krawężników i nawierzchni z piasku w strefie bezpiecznej. Dodatkowo zakupiono tablicę regulaminową. Urządzenie zabawowe o konstrukcji stalowej składa się z: wież z daszkami, zjeżdżalni, podestów, belki ruchomej na łańcuchach, ścianki wspinaczkowej, balkonika, schodków, gry edukacyjnej oraz gadżetów ozdobnych. Urządzenie stanowi wzbogacenie oferty rekreacyjnej dla dzieci w różnym wieku. W wyniku realizacji inwestycji wzrosła atrakcyjność rekreacyjna miejscowości Krasne. Mieszkańcy nabyli atrakcyjny teren stanowiący miejsce integracji społecznej. Przedsięwzięcie służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności, która z niecierpliwością oczekiwała jej realizacji. Miejsce to ma ogólnodostępny i niekomercyjny charakter.

Projekt realizuje cel: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Krasne.