Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

Art. 14a  ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U.z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Krasne z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy:

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku (roczne wychowanie przedszkolne 5-latka), o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

Zgodnie z art. 17  ust. 3a ustawy:

Obowiązkiem gminy jest:

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
  3. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami,  jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach: dowozu indywidualnego własnym pojazdem rodzica, dowozu indywidualnego środkami publicznego transportu zbiorowego oraz  dowozu zbiorczego zorganizowanego przez gminę.

 Dowóz indywidualny i dowóz środkami publicznego transportu zbiorowego.

Powierzenie zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Krasne. Rodzice ucznia składają  przed rozpoczęciem roku szkolnego, Wniosekwraz z załącznikami, określając w nim formę dowozu.Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2013 Wójta Gminy Krasne z dnia 23.01.2013 r. Wnioski należy składać do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem – budynek Gimnazjum w Krasnem – II piętro p. 36.


Szczegółowe informacje dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Obsługi Szkół w Krasnem; tel. 17 855 57 25 w. 24.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rodzica ucznia niepełnosprawnego:
  1. o zawarcie umowy  o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego;
  2. o zorganizowanie dowozu przez gminę;
  1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia;
  2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
  3. Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego ( dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych);
  4. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w danym roku szkolnym;