PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej. 

INFORMACJE O PROGRAMIE


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 adresowany jest do:

  • członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.


Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób
z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

 

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2022. 
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej jest świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby, które:

  • mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymagają wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj.: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
  • stale przebywające w domu, tj. nie korzystające z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego.


Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.


Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 jest złożenie;

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.


Okres realizacji Programu – do 31.12.2022r.

 

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

 

Usługi opieki wytchnieniowej może świadczyć osoba, która posiada:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej  lub,
  • co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny* uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

*za członków rodziny uznaje się rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.  

 

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem w pokoju nr 8 i 12 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr tel. 17 23 00 256, 17 23 00 267
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

 

Pliki do pobrania Pobierz plik

informacja_dla_rodziny_program_ow.docx
Informacja dla członka rodziny lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością korzystającego z programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego w Gminie Krasne
zalacznik_nr_7_do_programu_ow.docx
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny
zalacznik_nr_8_do_programu_ow.docx
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022
zalacznik-nr-12-do-programu_ow.docx
Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
zalacznik_nr_13_do_programu_ow.docx
Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.