Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

1.Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, a w szczególności:

a)    ewidencjonowanie nieruchomości,

b)    wycena nieruchomości,

c)    zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

d)    umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,

e)    przygotowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, obciążaniem ograniczonym prawem rzeczowym, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, trwały zarząd, dzierżawę lub najem gruntów i przejmowanie gruntów na własność gminy oraz przygotowywanie rozstrzygnięć w tych sprawach,

f)      koordynowanie opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych,

g)    dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,

h)    wyposażanie nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

i)      przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie w nich zmian w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy,

j)      prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,

k)    oddawanie w użytkowanie wieczyste albo sprzedaż gruntów mienia gminnego, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne i kościelne oraz katolickie cmentarze wyznaniowe,

l)      przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu,

m)  współpraca z kancelariami notarialnymi przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości mienia gminnego,

n)    opracowanie przy współpracy z Referatem Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat  informacji o stanie mienia komunalnego;

2)      prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami a w szczególności:

a)      przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,

b)      występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne,

c)       przygotowywanie materiałów do scalenia i podziału,

d)      wypłacanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i przejęte na własność przez Gminę;

3)      prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, a w szczególności:

a)      wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,

b)      wydawanie upoważnień dla geodety do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic,

c)      ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa,

d)      przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

e)      przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do Sądu Rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do Starosty;

4)      prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości a w szczególności:

a)    wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

b)    prowadzenie rejestru wydanych zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

c)     prowadzenie i utrzymanie w stanie aktualności ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;

5)      gospodarowanie zasobami lokalowymi w  tym zasobami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności:

a)      przygotowywanie programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,

b)      zapewnienie realizacji zadań wynikających z uchwalonych przez Radę programów w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,

c)      prowadzenie postepowań w zakresie najmu, dzierżawy, sprzedaży lokali gminnych,

d)      realizacja polityki czynszowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

e)      przygotowywanie  i prowadzenie ewidencji umów najmu lokali,

f)        zapewnienie właściwego wykonania umów przez najemców, w tym zapewnienie realizacji dochodów gminy z tytułu czynszów najmu oraz prowadzenie odpowiednich postępowań  w powyższym zakresie,

g)      realizacja zadań w zakresie właściwej eksploatacji i właściwego utrzymania zasobów lokalowych gminy, w tym prowadzenie konserwacji i remontów bieżących, przygotowywanie wniosków w powyższym zakresie, analiza stanu utrzymania i potrzeb,

h)      realizacja zobowiązań wynikających z prawa budowlanego  dotyczących użytkowników  obiektów budowlanych, w tym prowadzenie książek obiektów  oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu  technicznego,

i)        współudział w opracowywaniu planów inwestycyjnych dotyczących zasobów lokalowych gminy i ich modernizacji,

j)        prowadzenie aktualnej ewidencji dotyczącej zasobów lokalowych Gminy;

2.  Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu RGN swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.