„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 r., który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki.

Program adresowany jest do:

  • członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej jest uzależniony od sytuacji osobistej osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu a wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej powinno być udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem tel. 17 23 00 256, 17 23 00 267 oraz o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu i przekazanie do tutejszego Ośrodka do dnia 15 listopada 2023 r.  Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody Podkarpackiego w terminie do dnia 16 listopada 2023 r.

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024