Opieka wytchnieniowa edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem informuje o przyznaniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

DOFINANSOWANIE - 73 440,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ - 73 440,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Każda osoba zakwalifikowana do Programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2024 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usług opieki wytchnieniowej na rok 2024. 
Usługi opieki wytchnieniowej są świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

Okres realizacji Programu – do 20.12.2024r.

 

 

Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem pokój nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka lub pod nr tel.17 23 00 267, 17 23 00 261