Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r.

Wójt Gminy Krasne przypomina Przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy o obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2022 i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023, w terminie do 31 stycznia 2023 r.

Działalność gospodarcza

CEIDG dla przedsiębiorców

Na tej stronie znajdziesz porady i informacje oraz pobierzesz aktualne formularze i instrukcje.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek do pobrania.

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek do pobrania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - catering

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć.

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Co należy wiedzieć?

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie – który nie jest obiektem hotelarskim oraz rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie gminy Krasne.

Przedmiotową ewidencję prowadzi Wójt Gminy Krasne.

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:

- określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,
- nazwę i adres obiektu,
- informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
- informację o liczbie miejsc noclegowych.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organ prowadzący ewidencję o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych.

Jakie wymagania musi spełniać obiekt?

  • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne,
  • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdziesz w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić osobiście lub wyznaczony przez nią pełnomocnik. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do akt załatwianej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dokument ten bez względu na formę, treść i nazwę podlega opłacie skarbowej. W przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie) zstępnemu (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej. Więcej nt. pełnomocnictw ->>

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji (Urząd Gminy, pok. nr 3)
  • Pełnomocnictwo - w przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika strony (wraz z dowodem uiszczenia opłaty od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa).

Opłaty:

  • Wniosek - nie podlegają opłacie.
  • Wpis do ewidencji - nie podlega opłacie.
  • W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). 

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121

38 9176 1048 2001 0001 1400 0001

EBS Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1 - Wypełnić wniosek wraz z jego załącznikami.

Krok 2 - Wypełniony formularz oraz wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie (dziennik podawczy) w godzinach jego pracy lub przesłać pocztą / kurierem na adres:

Urząd Gminy Krasne

36-007 Krasne 121

Krok 3Na podstawie złożonego kompletnego wniosku dokonywany jest wpis do ewidencji (zostaje założona karta ewidencyjna takiego obiektu i nadany numer).

Krok 4 Informacja o dokonanym wpisie do ewidencji zostaje przesłana na wskazany adres korespondencyjny.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy? 

  1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 238 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Interesuje cię turystyka wiejska? Jesteś przedsiębiorcą lub rolnikiem i planujesz świadczyć usługi hotelarskie lub chcesz prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? Dowiedz się więcej na BIZNES.GOV.PL​

Pliki do pobrania Pobierz plik