Data Numer Przedmiot
28 Grudzień 2023 LXXI/556/2023
W sprawie  wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku
Więcej array-brown
28 Grudzień 2023 LXXI/555/2023
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Grudzień 2023 LXXI/554/2023
W sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Grudzień 2023 LXXI/553/2023
W sprawie zmiany upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2023 rok.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2023 LXXI/552/2023
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Grudzień 2023 LXXI/551/2023
W sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
30 Listopad 2023 LXX/550/2023
W sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Auchan” nr 1/2022 terenu przeznaczonego pod  usługi komercyjne w  miejscowości Krasne, Gmina Krasne – część A.
Więcej array-brown
30 Listopad 2023 LXX/549/2023
W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w  miejscowości Strażów gm. Krasne
Więcej array-brown
30 Listopad 2023 LXX/548/2023
W sprawie  szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi sąsiedzkie
Więcej array-brown
30 Listopad 2023 LXX/547/2023
W sprawie  obniżenia ceny skupu żyta
Więcej array-brown
30 Listopad 2023 LXX/546/2023
W sprawie  zmiany upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2023 rok.
Więcej array-brown
30 Listopad 2023 LXX/545/2023
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Listopad 2023 LXX/544/2023
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023
Więcej array-brown
30 Listopad 2023 LXX/543/2023
W sprawie zmiany dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/542/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/541/2023
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/540/2023
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/539/2023
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2023 rok.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/538/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/537/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel