Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane numery telefonów:

 

Kategoria drogi

Kontakt

 

GMINNE

tel. 504 792 021, 17 230 02 75

POWIATOWE

tel. 17 229 07 82 (Malawa)
tel. 17 771 28 02 (Krasne, Palikówka, Strażów)

e-mail: zdp@zdp.rzeszow.pl

KRAJOWE

tel. 19 111 (informacja drogowa - infolinia obowiązuje na terenie całego kraju)

 

 

 

Przypominamy również, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1439 ze zm.) właściciele posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania (odśnieżania) chodników, także w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni.

 

Poniżej  fragment  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach regulujący kwestię odśnieżania chodników bez względu na kategorię drogi:

Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

(...)

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

(…)

Za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem odpowiedzialny jest właściciel posesji bezpośrednio przylegającej do chodnika. Za właściciela uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości nie wykonuje swoich obowiązków, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Dodatkowo na mocy art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeśli nie będzie zachowana czystość i porządek na chodniku może zostać wymierzona kara grzywny w wysokości od 20 do 5 000 zł.

 

Na mocy Kodeksu cywilnego poszkodowany, który ulegnie wypadkowi na nieodśnieżonym chodniku, może żądać odszkodowania od podmiotu zobowiązanego do utrzymania porządku na chodniku, w tym w szczególności zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa!