Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Wszelkie sygnały i uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krasne, według ich kategorii, można zgłaszać na podane numery telefonów:

Kategoria drogi

Kontakt

GMINNE

tel.  798109065 , 172300275

POWIATOWE

tel. 172290782 (Malawa)
tel. 177712802 (Krasne, Palikówka, Strażów)

e-mail: zdp@zdp.rzeszow.pl

KRAJOWE

tel. 19111 (informacja drogowa - infolinia obowiązuje na terenie całego kraju)

 

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby pamiętali o odśnieżaniu chodników przed swoimi posesjami. W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczań z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela nieruchomości.

Za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości bezpośrednio przylegającej do chodnika. Na mocy Kodeksu Cywilnego poszkodowany, który ulegnie wypadkowi na nieodśnieżonym chodniku, może żądać odszkodowania od podmiotu zobowiązanego do utrzymania porządku na chodniku, w tym w szczególności zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa.

Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie Gminy Krasne jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również wszystkich mieszkańców. Dlatego apelujemy o należyte wykonywanie ustawowego obowiązku. Miejmy swój udział w utrzymaniu czystości i porządku w Gminie aby nasze najbliższe otoczenie było naszą wizytówką.

Zwracamy również uwagę na ograniczenie parkowania samochodami w pasie dróg gminnych i powiatowych. Zaparkowane samochody ograniczają możliwość pracy sprzętu do odśnieżania, co skutkuje przymusowym wyłączeniem tych dróg z bieżącego odśnieżania jak i usuwania śliskości.