Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY OBSŁUGI SZKÓŁ W KRASNEM

Siedziba:  Budynek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnem, II piętro pok. 36-38

Adres:  36-007 Krasne, Krasne 743B

Telefon/Fax:  172300290

E-mail: 

NIP:  813 3007123

REGON:  690671620

Forma prawna:  gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Rodzaj działalności: Obsługa finansowo-księgowa szkół i przedszkoli Gminy Krasne, sprawy oświatowe, dowóz uczniów niepełnosprawnych, pomoc materialna dla uczniów.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek:    od 730 do 1530

Godziny obsługi stron:

poniedziałek - piątek:    od 730 do 1530

 Dyrektor :

Imię i nazwisko:  Grażyna Belcyr

     Tel. 17 2300298

Kompetencje:

Kieruje zespołem i organizuje jego prace.

Stanowisko ds. stypendiów:

     Tel. 17 2300296, pok. nr 38

ZEAOS w Krasnem obsługuje pięć jednostek oświatowych:

1)     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem, w tym:

       a)  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krasnem

         b)  Gminne Przedszkole w Krasnem;

2)    Zespół Szkół  w Malawie w tym:

         a)  Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie;

         b)  Gminne Przedszkole w Malawie;

3)      Szkoła Podstawowa  im. Władysława Broniewskiego w Palikówce;
4)      Zespół Szkół w Strażowie w tym:

          a)  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Strażowie;

          b)  Gminne Przedszkole w Strażowie;

5)      Gminne Przedszkole w Palikówce;
 

Cele i zadania Zespołu:

Zespół realizuje zadania z zakresu scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz wspiera organy gminy w wykonywaniu zadań organu prowadzącego te jednostki w zakresie zadań oświatowych.

Do zadań ZEAOS w zakresie obsługi finansowo-księgowej i administracyjnejjednostek oświatowych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie pełnej rachunkowości budżetowej odrębnie dla każdej obsługiwanej jednostki.
 2. Naliczanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń wszystkim pracownikom jednostek oświatowych Gminy Krasne, prowadzenie dokumentacji płacowej, rozliczenia publiczno-prawne z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Prowadzenie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz rachunku dochodów obsługiwanych jednostek budżetowych.
 4. Prowadzenie obsługi kasowej i obrotu bezgotówkowego wszystkich jednostek.
 5. Ewidencja środków trwałych i składników majątkowych i ich okresowa inwentaryzacja.
 6. Udzielanie pomocy dyrektorom szkół przy sporządzaniu planów budżetowych oraz bieżące analizowanie ich realizacji.
 7. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności finansowych poszczególnych jednostek, z zakresu realizacji zadań rzeczowych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, funduszu socjalnego itp.
 8. Prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie projektów dokumentów kadrowych.

Do zadań ZEAOS należy realizowanie zadań oświatowych Gminy Krasne jako organu prowadzącego dla jednostek oświatowych w szczególności:

 1. Przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 2. Prowadzenie zbiorczej bazy danych oświatowych w systemie SIO.
 3. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych.
 4. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
 5. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Do zadań ZEAOS w zakresie pomocy materialnej należą w szczególności:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów i zasiłków socjalnych.
 2. Wypłata stypendiów za wyniki w nauce i szczególne  osiągnięcia.