W ramach umowy zawartej w dniu 11.05.2016 r. z firmą STRABAG Sp. z o.o. 17.05.2016 r. rozpoczęto II etap Przebudowy drogi gminnej 108557R Palikówka Łąka. Ostateczny odbiór robót nastapił w listopadzie 2016 r. W ramach inwestycji została wykonana przebudowa gazociągu, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej linii napowietrznej, budowa kanalizacji deszczowej, chodnika, nowe oświetlenie uliczne oraz remont nawierzchni w km 0+058,00 – 0+565,75. Inwestycja współfinansowana została ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 150 645,00 zł. Łączna wartość realizacji inwestycji wyniosła 589 680,33  zł.

Palikówka Łąka, sierpień 2016 r.

Palikówka Łąka, czerwiec 2016 r.

Palikówka Łąka, maj 2016 r.

W miesiącu wrześniu zakończone zostały prace projektowe Przebudowy drogi gminnej 108557R Palikówka Łąka, polegającej na budowie chodnika i oświetlenia ulicznego wraz z remontem fragmentu jezdni na odcinku ok. 0,7 km.  Umożliwiło to podjęcie starań o pozyskanie środków z Programu rozwoju gminnej  i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Złożony przez Gminę wniosek o dofinasowanie został pozytywnie oceniony przez komisję oceny wniosków i znalazł się na 53 miejscu wstępnej listy rankingowej. Planowany termin realizacji zadania 2016 rok.

Palikówka Łąka, styczeń 2016 r.

Palikówka Łąka, wrzesień 2015 r.