Data Numer Przedmiot
30 Grudzień 2019 XX/152/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2019 XX/151/2019
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Krasne.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2019 XX/150/2019
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2019 XX/149/2019
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2019 XX/148/2019
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2019 XX/147/2019
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2019 XX/146/2019
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019r.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2019 XX/145/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
17 Grudzień 2019 XIX/144/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Grudzień 2019 XIX/143/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
17 Grudzień 2019 XIX/142/2019
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krasne w roku szkolnym 2019/2020.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/141/2019
w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/140/2019
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasne Nr XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/139/2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/138/2019
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/137/2019
w sprawie określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/136/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/135/2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/134/2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2019 rok.
Więcej array-brown
26 Listopad 2019 XVIII/133/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-02-05 12:02:53.696866
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel