Data Numer Przedmiot
28 Grudzień 2016 XXXI/247/2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/246/2016
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/245/2016
W sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych i zmiany ich nazw.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/244/2016
W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/243/2016
W sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat pięciu w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krasne
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/242/2016
W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/241/2016
O zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/240/2016
W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/239/2016
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/238/2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/237/2016
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholanowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 XXXI/236/2016
W sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/235/2016
W sprawie dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/234/2016
W sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/233/2016
W sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/232/2016
W sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/231/2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/230/2016
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/229/2016
W sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 XXX/228/2016
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel