Data Numer Przedmiot
29 Styczeń 2021 XXXV/256/2021
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2020 XXXII/251/2020
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2020 XXXII/250/2020
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020r.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2020 XXXII/249/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/248/2020
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/247/2020
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/246/2020
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/245/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/244/2020
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Łańcut nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne położonych w obrębie Malawa gm. Krasne.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/243/2020
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krasne.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/242/2020
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/241/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/240/2020
w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/239/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/238/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2020 XXXI/237/2020
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Więcej array-brown
26 Listopad 2020 XXX/236/2020
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł...
Więcej array-brown
26 Listopad 2020 XXX/235/2020
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2020 XXX/234/2020
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w miejscowości Palikówka gm. Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2020 XXX/233/2020
w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne, oddanej w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Malawie.
Więcej array-brown