Data Numer Przedmiot
29 Wrzesień 2020 XXVIII/212/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2020 XXVIII/211/2020
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne”.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2020 XXVIII/210/2020
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2020 XXVIII/209/2020
w sprawie emisji obligacji.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2020 XXVIII/208/2020
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2020 XXVIII/207/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020.
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2020 XXVIII/206/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
Więcej array-brown
21 Sierpień 2020 XXVII/205/2020
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Więcej array-brown
21 Sierpień 2020 XXVII/204/2020
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne”.
Więcej array-brown
21 Sierpień 2020 XXVII/203/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej udzielanej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z wymianą pokryć dachowych, elewacji oraz innych wyrobów
Więcej array-brown
21 Sierpień 2020 XXVII/202/2020
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2020 rok.
Więcej array-brown
21 Sierpień 2020 XXVII/201/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020.
Więcej array-brown
21 Sierpień 2020 XXVII/200/2020
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2019 rok.
Więcej array-brown
21 Sierpień 2020 XXVII/199/2020
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Więcej array-brown
21 Sierpień 2020 XXVII/198/2020
Uchwała Nr XXVII/198/2020 RGK w/s udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krasne za 2019 rok.
Więcej array-brown
24 Czerwiec 2020 XXVI/197/2020
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Palikówka na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Czerwiec 2020 XXVI/196/2020
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Palikówka na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Czerwiec 2020 XXVI/195/ 2020
w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Czerwiec 2020 XXVI/194/2020
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Czerwiec 2020 XXVI/193/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2020.
Więcej array-brown