Data Numer Przedmiot
27 Czerwiec 2014 LV/383/2014
W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2013 roku pomiędzy gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanego Umową Partnerską.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/382/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/381/2014
W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/380/2014
W sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/379/2014
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/378/2014
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/377/2014
W sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/376/2014
W sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/375/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/374/2014
W sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Palikówce.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/373/2014
W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/372/2014
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2013 rok.
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2014 LV/371/2014
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
10 Czerwiec 2014 LIV/370/2014
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
10 Czerwiec 2014 LIV/369/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
10 Czerwiec 2014 LIV/368/2014
O zmianie uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
08 Maj 2014 LIII/367/2014
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Więcej array-brown
08 Maj 2014 LIII/366/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
08 Maj 2014 LIII/365/2014
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
08 Maj 2014 LIII/364/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-06 16:05:14
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel