Data Numer Przedmiot
27 Grudzień 2018 IV/37/2018
w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
27 Grudzień 2018 IV/36/2018
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka...
Więcej array-brown
27 Grudzień 2018 IV/35/2018
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Więcej array-brown
27 Grudzień 2018 IV/34/2018
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2018 rok.
Więcej array-brown
27 Grudzień 2018 IV/33/2018
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.
Więcej array-brown
27 Grudzień 2018 IV/32/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Grudzień 2018 IV/31/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/30/2018
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/29/2018
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2018 rok.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/28/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/27/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim...
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/26/2018
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/25/2018
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/24/2018
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/23/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/22/2018
w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/21/2018
w sprawie dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
18 Grudzień 2018 III/20/2018
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/19/2018
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Listopad 2018 II/18/2018
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel