Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych

1. Do zadań Pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2)   zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3)   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4)   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5)   opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

6)   prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)   prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8)   prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9)   przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.

2. Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu IN swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.