PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE 

Stypendium Wójta Gminy Krasne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów  uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Krasne

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Krasne;
 • Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne.


Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przeznaczony jest dla:

 • uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Krasne.

Stypendia Wójta Gminy Krasne przyznaje się za:

 • wyniki w nauce;
 •  szczególne osiągnięcia  naukowe;
 • szczególne osiagnięcia sportowe;
 • szczególne osiągnięcia artystyczne.

Stypendia mają na celu promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce. Zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Krasne, a także zwiększenie poczucia własnej wartości
w społeczności szkolnej i lokalnej.  
 
Jakie warunki należy spełnić by uzyskać stypendium ?

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który za dany rok szkolny uzyskał średnią z ocen wynoszącą:

 • 5,60 - w przypadku uczniów klasy IV szkoły podstawowej;
 • 5,30 - w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej;
 • 5,20 - w przypadku uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Kto może otrzymać stypendium za szczególne osiągnięcia 

 • Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe  może otrzymać uczeń, który w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 • Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe  może otrzymać uczeń, który w zawodach sportowych  zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej  międzywojewódzkim, strefowym, w konkurencji indywidualnej lub zespołowej;
 • Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne  może otrzymać uczeń, który w konkursie, turnieju lub olimpiadzie artystycznej  zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej  wojewódzkim, w konkurencji indywidualnej lub zespołowej

Kto składa wnioski ?

Wniosek składa:

 • Rodzic, opiekun prawny ucznia;  
 • Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opienów prawnych; 
 • Do wniosku dołącza się kserokopię dokumentów stwierdzających wyniki w nauce, szcególne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub inną upoważnioną osobę.

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń lub bezpośrednio do Wójta Gminy Krasne, po zakończeniu roku szkolnego w terminie do końca czerwca.
Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Zasady wypłaty stypendium
 

 • Wysokość kwoty stypendium określa Wójt Gminy Krasne, w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy na dany rok budżetowy;
 • Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;


 

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE

Stypendium Wójta Gminy Krasne
za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów  szkół podstawowych i gimnazjum

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr IV/27/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.;
 • Uchwała Nr XVII/104/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałą w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne;
 • Uchwała Nr LII/401/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.


Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przeznaczony jest dla:

 • uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej;
 • uczniów klas gimnazjalnych.

Stypendia Wójta Gminy Krasne przyznaje się za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, po zakończonym roku szkolnym za okres nauki.


Mają one na celu promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce. Zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Krasne w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym. A także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.  
 
Jakie warunki należy spełnić by uzyskać stypendium ?

Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej i gimnazjum może być przyznane uczniowi, którzy spełniają następujące kryteria:

 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 • uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
  • 5,60 - w przypadku uczniów klasy IV szkoły podstawowej;
  • 5,30 - w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej;
  • 5,20 - w przypadku uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły oraz społeczności lokalnej;
 • nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.


Kto może otrzymać stypendium za szczególne osiągnięcia ?
Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w szkole podstawowej i gimnazjum może otrzymać uczeń, którzy spełnia następujące kryteria:

 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 • uzyskał tytuł laureata (zajęli miejsca od 1 – 3) olimpiad, konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zajęli czołowe miejsca w konkursach artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
 • w przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze;
 • Stypendium może być przyznane również uczniowi, który przyczynił się w szczególny sposób do promocji gminy w kraju lub poza jego granicami;
 • W przypadku szczególnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskanie w okresie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium;
 • Stypendium przyznaje się za indywidualne osiągniecia uczniów.   


Kto składa wnioski ?
 

 • Dyrektor szkoły, rodzic,  opiekun prawny składa do Wójta Gminy Krasne wnioski o przyznanie stypendium;
 • W przypadku konkursów artystycznych i zawodów sportowych wniosek może złożyć organizacja, klub sportowy lub stowarzyszenie, które reprezentował uczeń;
 • Do wniosku dołącza się kserokopię dokumentów stwierdzających wyniki w nauce potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub inną upoważnioną osobę, reprezentującą organizację, klub sportowy lub stowarzyszenie.


Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednakże nie później niż do 31 lipca danego roku.

Za rok szkolny 2017/2018 wnioski można składać do 21 sierpnia 2018 r.

Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Zasady wypłaty stypendium

 

 • Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku,  w którym zostały spełnione warunki do jego uzyskania;
 • Wysokość kwoty stypendium w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy na dany rok, określa Wójt Gminy Krasne w zarządzeniu;
 • Stypendium wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica w okresach kwartalnych – na koniec kwartału;
 • Absolwenci gimnazjum stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia
  w terminie do końca września danego roku.


Stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło niżej wymienione zdarzenie:
- skreślenie ucznia z listy uczniów;
- rezygnacji ucznia ze szkoły;
- uzyskania potwierdzonej informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania.

Pliki do pobrania Pobierz plik