PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE 

Stypendium Wójta Gminy Krasne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów  uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Krasne

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Krasne;
 • Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne.
 • Uchwała Nr LVIII/450/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczajacych do szkół na terenie Gminy Krasne.


Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przeznaczony jest dla:

 • uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Krasne.

Stypendia Wójta Gminy Krasne przyznaje się za:

 • wyniki w nauce;
 •  szczególne osiągnięcia  naukowe;
 • szczególne osiagnięcia sportowe;
 • szczególne osiągnięcia artystyczne.

Stypendia mają na celu promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce. Zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Krasne, a także zwiększenie poczucia własnej wartości
w społeczności szkolnej i lokalnej.  
 
Jakie warunki należy spełnić by uzyskać stypendium ?

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który za dany rok szkolny uzyskał średnią z ocen wynoszącą:

 • 5,60 - w przypadku uczniów klasy IV szkoły podstawowej;
 • 5,30 - w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej;
 • 5,20 - w przypadku uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Kto może otrzymać stypendium za szczególne osiągnięcia 

 • Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe  może otrzymać uczeń, który w konkursie przedmiotowym, konkursie interdyscyplinarnym, konkursie tematycznym, olimpiadzie przedmiotowej zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub usyskał tytuł finalisty lub laureata.  Stypendium przysługuje, jeżeli organizatorem jest kurator oświaty, Minister Edukacji i Nauki lub podmiot prowadzący działalność edukacyjną, któremu kurator oświaty zlecił zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu lub olimpiady.
 • Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe  może otrzymać uczeń, który w zawodach sportowych  zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej  międzywojewódzkim, strefowym, w konkurencji indywidualnej lub zespołowej. Stypendium przysługuje, jeżeli organizatorem zawodów jest związek sportowy lub federacja sportu o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
 • Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne  może otrzymać uczeń, który w konkursie, turnieju lub olimpiadzie artystycznej  zajął I, II lub III miejsce na szczeblu co najmniej  wojewódzkim, w konkurencji indywidualnej lub zespołowej, organizowanych przez podmiot (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, osoby prawne) o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Kto składa wnioski ?

Wniosek składa:

 • Rodzic, opiekun prawny ucznia;  
 • Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opienów prawnych; 
 • Do wniosku dołącza się kserokopię dokumentów stwierdzających wyniki w nauce, szcególne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub inną upoważnioną osobę.

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń lub bezpośrednio do Wójta Gminy Krasne, po zakończeniu roku szkolnego w terminie do końca czerwca.
Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Zasady wypłaty stypendium
 

 • Wysokość kwoty stypendium określa Wójt Gminy Krasne, w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy na dany rok budżetowy;
 • Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;


 

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KRASNE

Stypendium Wójta Gminy Krasne
za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów  szkół podstawowych i gimnazjum

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr IV/27/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.;
 • Uchwała Nr XVII/104/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałą w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne;
 • Uchwała Nr LII/401/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.


Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przeznaczony jest dla:

 • uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej;
 • uczniów klas gimnazjalnych.

Stypendia Wójta Gminy Krasne przyznaje się za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, po zakończonym roku szkolnym za okres nauki.


Mają one na celu promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce. Zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Krasne w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym. A także poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.  
 
Jakie warunki należy spełnić by uzyskać stypendium ?

Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej i gimnazjum może być przyznane uczniowi, którzy spełniają następujące kryteria:

 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 • uzyskał w roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
  • 5,60 - w przypadku uczniów klasy IV szkoły podstawowej;
  • 5,30 - w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej;
  • 5,20 - w przypadku uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły oraz społeczności lokalnej;
 • nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.


Kto może otrzymać stypendium za szczególne osiągnięcia ?
Stypendium za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki w szkole podstawowej i gimnazjum może otrzymać uczeń, którzy spełnia następujące kryteria:

 • uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 • uzyskał tytuł laureata (zajęli miejsca od 1 – 3) olimpiad, konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zajęli czołowe miejsca w konkursach artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
 • w przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze;
 • Stypendium może być przyznane również uczniowi, który przyczynił się w szczególny sposób do promocji gminy w kraju lub poza jego granicami;
 • W przypadku szczególnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskanie w okresie od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium;
 • Stypendium przyznaje się za indywidualne osiągniecia uczniów.   


Kto składa wnioski ?
 

 • Dyrektor szkoły, rodzic,  opiekun prawny składa do Wójta Gminy Krasne wnioski o przyznanie stypendium;
 • W przypadku konkursów artystycznych i zawodów sportowych wniosek może złożyć organizacja, klub sportowy lub stowarzyszenie, które reprezentował uczeń;
 • Do wniosku dołącza się kserokopię dokumentów stwierdzających wyniki w nauce potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub inną upoważnioną osobę, reprezentującą organizację, klub sportowy lub stowarzyszenie.


Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednakże nie później niż do 31 lipca danego roku.

Za rok szkolny 2017/2018 wnioski można składać do 21 sierpnia 2018 r.

Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

Zasady wypłaty stypendium

 

 • Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego po roku,  w którym zostały spełnione warunki do jego uzyskania;
 • Wysokość kwoty stypendium w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy na dany rok, określa Wójt Gminy Krasne w zarządzeniu;
 • Stypendium wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica w okresach kwartalnych – na koniec kwartału;
 • Absolwenci gimnazjum stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia
  w terminie do końca września danego roku.


Stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło niżej wymienione zdarzenie:
- skreślenie ucznia z listy uczniów;
- rezygnacji ucznia ze szkoły;
- uzyskania potwierdzonej informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania.

Pliki do pobrania Pobierz plik