Podstawa Prawna

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2011 nr 149 poz. 887

 

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, możliwości  lokalnych i  instytucjonalnych. Głównymi celami asystentury są;
 -podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych,

-prowadzenia gospodarstwa domowego,

-radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.

 Efektami wspólnej pracy powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne zapewniało bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy aktywnym udziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i dynamiki wewnętrznej rodziny, oraz poprzez małe kroki powolne posuwanie się do przodu.

Należy podkreślić, że współpraca z  asystentem rodziny nie jest obligatoryjna w przypadku każdej rodziny, która przeżywa trudności. To pracownik socjalny ocenia sytuację rodziny
 i podejmuje decyzję, czy jej problemy wymagają zastosowania takiego narzędzia pracy socjalnej, jakim jest  praca rodziny z asystentem. Można zatem założyć, że dla części rodzin wystarczającą będzie pomoc materialna i praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.