Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz podjętą Uchwałą Nr XLV/331/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.: począwszy od 1 stycznia 2022 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają zmianie.

 

 

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w roku 2022 są następujące:

34,00 zł miesięcznie

od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość). Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty  i będą stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nąstąpiła zmiana.

Płatności prosimy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych przypisane dla właścicieli nieruchomości.

Uchwalenie nowej stawki opłaty za odpady nie zmienia terminu płatności:

I kwartał - do 15 kwietnia   

II kwartał - do 15 lipca

III kwartał - do 15 października

IV kwartał - do 15 grudnia

Pliki do pobrania Pobierz plik