Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz zgodnie z podjętą
w dniu 30 listopada 2021 r. Uchwałą Nr XLV/331/2021 Rady Gminy Krasne
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023,
z dniem 1 stycznia, wynoszą: 
34,00 zł miesięcznie 
od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość). Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty  i będą stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nąstąpiła zmiana.

Płatności prosimy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych przypisane dla właścicieli nieruchomości, w następujących terminach płatności:

  • I kwartał - do 15 kwietnia   
  • II kwartał - do 15 lipca
  • III kwartał - do 15 października
  • IV kwartał - do 15 grudnia

Pliki do pobrania Pobierz plik