Stanowisko Wójta Gminy Krasne ws. zasad i stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W ostatnich tygodniach Mieszkańcy naszego regionu zasypywani byli informacjami na temat problemów podkarpackich samorządów z zagospodarowaniem odpadów. Publikacje medialne informowały o prognozowanych bardzo dużych wzrostach opłat za odbiór odpadów w 2020 roku. Problem ten dotyczy też niestety Gminy Krasne. W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na 2020 rok cena zaproponowana przez jedynego oferenta tj. Zakład Komunalny Sp. z o.o. z Sokołowa Małopolskiego wynosi 3 751 704 zł brutto. Dla przypomnienia w roku 2019 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów zamknie się w kwocie 1 300 000 zł. Do obu tych cen należy doliczyć około 100 000 zł kosztów administracyjnych. Jak widać cena z przetargu jest prawie trzykrotnie wyższa od obowiązującej w tym roku. W ogłoszonym przetargu oferty nie złożył obecny odbiorca odpadów tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.

Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wiąże się z czynnikami, na które gmina nie ma żadnego wpływu. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gmina nie może go w żaden sposób dotować, ani też na nim zarabiać. Wnoszone przez Mieszkańców opłaty oraz ponoszone koszty są księgowane zgodnie z ustawą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost kosztów są:

  • wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej”,
  • wzrost kosztów przetwarzania odpadów w instalacjach komunalnych (dotychczas instalacje regionalne),
  • wzrost cen energii,
  • wzrost płacy minimalnej,
  • podwyżka cen paliw.

Najważniejszym czynnikiem jednak, jest uwolnienie rynku śmieciowego poprzez likwidacje regionów gospodarki odpadami. W przypadku Gminy Krasne miało to przełożenie na 140% wzrost kosztów utylizacji jednej tony zmieszanych odpadów komunalnych w spalarni odpadów należącej do Polskiej Grupy Energetycznej. Z ceny 302,40 zł w tym roku koszt utylizacji 1 tony odpadów zmieszanych wzrósł do 721 zł.

W Gminie Krasne mieszkańcy rocznie produkują 3 300 ton odpadów z czego 2 000 ton stanowią odpady zmieszane. W przeliczeniu na 1 zadeklarowanego mieszkańca daje to prawie 310 kg odpadów na rok! W innych gminach z okolic Rzeszowa wartość ta w zdecydowanej większości nie przekracza 200 kg rocznie na osobę.

Przykładowy wzrost kosztów zagospodarowania 1 tony odpadów (netto).

Koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych dotychczas wynosił 302,40 zł/t w 2020 roku będzie to ponad 720 zł/t. 

Koszt zagospodarowania plastiku dotychczas wynosił 250 zł/t w 2020 roku będzie to minimum 450 zł/t.

Koszt zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych dotychczas wynosił 600 zł/t w 2020 roku będzie to 1200 zł/t.

Koszt zagospodarowania opon dotychczas wynosił 350 zł/t w 2020 roku będzie to 600 zł/t.

Koszt zagospodarowania przeterminowanych leków dotychczas wynosił 2 000 zł/t w 2020 roku będzie to 7 000 zł/t.

Papier i makulatura dotychczas za przyjęcie 1 tony dostarczający zarabiał ok. 150 zł w roku 2020 już tylko ok. 10 zł/t.

Szkło - dotychczas dostarczający otrzymywał 30 zł/t w roku 2020 odbiór będzie darmowy.

„Tzw. opłata marszałkowska” za składowanie odpadów z 170 zł/t obecnie, w roku 2020 wyniesie 270 zł/t.

Wszystkie powyższe kwoty obejmują tylko i wyłącznie koszty jakie dostarczający odpady płaci „na bramie” zakładu, który te odpady utylizuje. Nie uwzględnione są tu koszty odbioru tych odpadów z terenu Gminy Krasne i ich transportu do odpowiednich instalacji.

Wójt Gminy Krasne podejmował szereg działań mających na celu obniżenie cen, a w szczególności przywrócenie regionalizacji w gospodarce odpadami. Przesłane zostały pisma zarówno do Prezesa Rady Ministrów, jak i Ministra Środowiska. Za pośrednictwem Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego wystosowany został apel do wszystkich podkarpackich parlamentarzystów. Wójt Gminy Krasne uczestniczył w spotkaniach u Prezydenta Miasta Rzeszowa, gdzie z Wójtami i Burmistrzami okolicznych miast i gmin zadeklarowali wspólnie z Miastem Rzeszów budowę własnej spalarni odpadów. Temat ten był również podnoszony na spotkaniu u Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego oraz Starosty Powiatu Rzeszowskiego.

Zastępca Wójta Gminy Krasne

Marcin Brzychc

Szanowni Mieszkańcy,

Zapewne do zdecydowanej większości mieszkańców naszej Gminy dotarła już informacja o znaczących podwyżkach opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2020 roku. Wszyscy zadajemy sobie pytanie dlaczego jest tak drogo i skąd wzięła się tak drastyczna podwyżka tych opłat?

Każda Gmina przygotowując specyfikację przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów, szacuje ich ilość na podstawie sprawozdań składanych przez firmę aktualnie odbierającą odpady od mieszkańców z terenu danej Gminy. Sprawozdania te mówią zarówno o ilości i rodzajach odpadów odbieranych od Mieszkańców spod domów, jak również o ilościach odpadów odbieranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Gmina Krasne przygotowując przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów opierała się o dane przekazywane przez spółkę MPGK Rzeszów. Z analizy tych danych wynika, że w roku 2020 na terenie Gminy do odbioru będzie 3 300 ton odpadów! Jest to najwyższa ilość ze wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca z terenu powiatu rzeszowskiego. To właśnie ten wskaźnik w najwyższym stopniu wpływa na wysokość ceny przetargowej, co później przekłada się na odpłatność dla Mieszkańców. System gospodarowania odpadami z mocy ustawy musi się samofinansować. Gmina nie może do systemu dokładać, ani na nim zarabiać.

W poniższej tabeli pokazana jest ilość odpadów przypadająca średnio na 1 mieszkańca w kilku okolicznych gminach.

Tab. 1

Gmina

Ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca

Na miesiąc

Na rok

Krasne

25,9 kg

310,6 kg

Trzebownisko

21,9 kg

262,7 kg

Tyczyn

16,9 kg

202,5 kg

Świlcza

17,4 kg

208,8 kg

Chmielnik

15,6 kg

187,7 kg

Lubenia

12,9 kg

154,8 kg

Boguchwała

15,3 kg

184,0 kg

Jeżowe

8,5 kg

102,0 kg

 

Powyższe ilości zostały obliczone na podstawie danych dostępnych w postępowaniach przetargowych w poszczególnych gminach.

Kolejna tabela przedstawia średnią cenę zagospodarowania 1 tony odpadów w oparciu o cenę przetargową i ilość ton do odebrania i zagospodarowania z terenu poszczególnych gmin.

Tab. 2

Gmina

Średnia cena odbioru i zagospodarowania
1 tony odpadów [zł/tonę]

Krasne

1 136,88

Trzebownisko

1 061,76

Tyczyn

1 222,84

Świlcza

1 180,54

Chmielnik

1 289,14

Lubenia

1 219,92

Boguchwała

1 043,48

Jeżowe

985,44*

 

*przez 5 miesięcy w roku odpady „mokre” i bio w Gminie Jeżowe odbierane są raz w miesiącu.

Powyższa tabela pokazuje, że oferta, którą w przetargu w Gminie Krasne złożył Zakład Komunalny z Sokołowa Małopolskiego nie odbiega od ofert w innych gminach. Można nawet stwierdzić, że jest jedną z tańszych. Jak już wspomniano wyżej, odpłatność na Mieszkańca w Gminie Krasne wynika przede wszystkim z ilości odpadów wytwarzanych w naszej Gminie.

W poniższej tabeli zestawiono odpłatność dla Mieszkańców w Gminach:

Tab. 3

Gmina

Odpłatność dla mieszkańców

Krasne

30 zł miesięcznie na osobę

Trzebownisko

24 zł od osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 mieszkańców*
20 zł od osoby jeżeli nieruchomość zamieszkuje powyżej 4 mieszkańców*

Tyczyn

20 zł miesięcznie na osobę

Świlcza

22 zł miesięcznie na osobę

Chmielnik

20 zł miesięcznie na osobę

Lubenia

18 zł miesięcznie na osobę

Boguchwała

24 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 1 osobę
48 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 2 osoby
72 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 3 osoby
95 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 4 osoby
115 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 5 osób
125 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 6-8 osób
135 zł dla gospodarstw zamieszkiwanych przez więcej niż 8 osób

Jeżowe

13 zł miesięcznie na osobę

 

*Cena uchwalona przed rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów (może ulec zmianie).

Analizując wszystkie dane w powyższych tabelach można powiedzieć, że ceny zagospodarowania 1 tony odpadów w poszczególnych gminach są do siebie zbliżone, a różnica w odpłatnościach dla Mieszkańców  wynika w największym stopniu z ilości generowanych odpadów. Duże znaczenie dla średniej ceny zagospodarowania 1 tony odpadów ma procentowy rozkład w całkowitej ilości odpadów zawartości poszczególnych frakcji, inaczej mówiąc ile procentowo w całkowitej ilości odpadów stanowią chociażby odpady zmieszane, gdyż to właśnie zagospodarowanie tych odpadów w ostatnim czasie podrożało najbardziej z uwagi na zmiany ustawowe, otwarcie rynku odpadów i ceny podyktowanej przez spalarnię w Rzeszowie.

Gmina Krasne widząc ten problem wspólnie z Zakładem Komunalnym z Sokołowa Małopolskiego podejmuje działania ażeby w sposób zgodny z prawem ograniczyć ilość odpadów. Służyć ma temu między innymi zbieranie popiołów do osobnych pojemników (dostarczonych przez Gminę), tak aby nie trafiały one do odpadów zmieszanych. Podobne rozwiązania Gmina Krasne planuje w stosunku do odpadów biodegradowalnych.

Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami, ani do niego dopłacać.