Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem informuje o przyznaniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania
w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program będzie realizowany w okresie od marca 2024r. do grudnia 2024r.

DOFINANSOWANIE – 40 800,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 40 800,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
    w rodzinie;
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
    z otoczeniem.

Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem pokój nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka lub pod nr tel.17 23 00 257, 17 23 00 261