Dodatek gazowy

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych w 2023 roku czyli refundacja VAT na gaz


Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023r.
Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. (faktura rozliczeniowa, a nie prognozowana).

Refundację podatku VAT otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022r. Wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r. jest możliwy, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.
Wniosek o refundację podatku VAT składa odbiorca paliw gazowych (osoba, z którą podpisana jest umowa na dostarczenie paliw gazowych), w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.


Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty:
•    fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
•    dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:
•    gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
•    źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
•    przeciętne miesięczne dochody w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę 
w przypadku gospodarstwa wieloosobowego
.
Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).
W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. obowiązuje dochód netto z 2021r.
W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia dochód netto z 2022 r.
Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Wnioski składa się nie później niż:
1)    do dnia 29 lutego 2024r. 
2)    w przypadku otrzymania faktury rozliczeniowej za 2023r. po 29 lutego 2024 – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Wnioskodawca sam decyduje o częstotliwości złożenia wniosków:
1)    każdorazowo po otrzymaniu faktury rozliczeniowej,
2)    po otrzymaniu kilku faktur w roku 2023
3)    po otrzymaniu wszystkich faktur obejmujących cały 2023r. – jednorazowo.


Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji. Informacja o przyznaniu zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej ma możliwości osobistego odebrania od organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.


Wzór wniosku o refundację VAT od gazu można pobrać z linku: [wniosek]

Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem: 36-007 Krasne 121 w pok. 11 i w pok. w suterenach urzędu, w godz. pracy, tj. 7:30-15:30, wt.: godz. 7:30-17.00, pt. 7:30-14:00.
Wnioski można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem e-Puap na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisany profilem zaufanym.

Druk wniosku można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem lub ze strony internetowej pod adresem: www.gminakrasne.pl/urzad/moje-sprawy-w-urzedzie/dodatek-gazowy

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: (17) 23-00-262, 23-00-263, 23-00-264


Podstawa prawna dla dodatku do gazu w 2023 r.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz.2687)

Pliki do pobrania Pobierz plik