Działalność Świetlic profilaktycznych

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krasnem funkcjonuje od czerwca 1999 roku. Od 2007 roku działają w Malawie, Strażowie i Palikówce. Są one przeznaczone dla dzieci i młodzieży z tak zwanych grup podwyższonego ryzyka; zagrożenie alkoholizmem, przemocą, trudną sytuacją rodzinną,  niedostosowaniem społecznym, z problemami uzależnień (uzależnionymi bądź wchodzącymi w uzależnienia) oraz  z problemami dydaktyczno-wychowawczymi (zaburzenia zachowania, trudności w nauce, kontakty z rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu konstruktywnych relacji z osobami dorosłymi).

Podejmowane działania zmierzają do :

 • wyrównywania opóźnień dydaktycznych u dzieci,
 • poprawy ich funkcjonowania w grupach rówieśniczych i zespołach klasowych, środowisku rodzinnym,
 • lepszego radzenia sobie z własnymi emocjami (złością agresją, stresem i innymi),
 • uczenia bycia w grupie, umiejętności współdziałania, współpracy,
 • modelowania zdrowego, aktywnego stylu życia, relaksacja, ruch,
 • stymulowania potrzeb poznawczych, zainteresowania własnym środowiskiem,
 • uczenia się zasad bezpiecznego zachowania się w różnych środowiskach (szkoła, dom, zabawa etc.).
 • przeciwdziałaniu uzależnieniom (to najważniejszy cel w grupie starszej, zwłaszcza gimnazjaliści i osoby starsze uczące się w szkołach w Rzeszowie)
 • zainteresowania zdrowym stylem życia; hobby, nacisku na wykształcenie i wiedzę.

Dzieci i młodzież chętnie i aktywnie uczestniczą w proponowanych zajęciach, z czego można wysnuć wniosek,  iż  tematyka  poruszana podczas  zajęć w pełni trafia w ich zapotrzebowania.

Podtrzymujemy dobre kontakty z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, posterunkiem Policji, z pedagogiem szkolnym jak i nauczycielami. Istnieje pełna wymiana informacji, współpraca pomiędzy wyżej wymienionymi.

Przez świetlicę „przechodzi” obecnie już kolejna „zmiana”, grupa dzieci, a każda niesie ze sobą nowe wyzwania. Od zajęć plastycznych po informatyczne, od siatkówki i koszykówki po gry logiczne. Nabycie wiary we własne siły i umiejętności, sens pracy i zabawy oraz „zarażenie” pasją  to nasze cele. Poprzez budowanie pozytywnego własnego wizerunku, pochwały i wzmacnianie dobrych cech człowieka wzmacniamy poczucie własnej wartości i chęć do kreatywności. Uczymy się jak opanować złość, agresją i jak odmówić czyli być asertywnym. Jak funkcjonować w grupie, nawiązywać satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami.

Wniosek generalny jest taki, że rodzice coraz gorzej radzą sobie z coraz to nowszymi problemami dzieci i młodzieży. Nie nadążają za postępującymi zmianami. Szkoła jest placówką oświatową i nie spełnia roli wychowawczej. Świat się szybko zmienia, tempo życia, wybór czy rozwój materialny czy duchowy, zabezpieczenie tego pierwszego kosztem drugiego, sprawia, że coraz więcej podopiecznych próbuje zwrócić uwagę na swoje problemy życiowe coraz więcej konflikt w grupie rówieśniczej o charakterze przemocowym. Dochodzą nowe problemy m.in. uzależnienie od komputera, zbyt duży wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie młodego człowieka, zły sposób odżywiania, brak wychowania, wpojonej moralności, etyki, z tymi problemami będziemy się zmagać i je rozwiązywać. Takie widzimy potrzeby i priorytety.

Istnieje też potrzeba pomocy w nauce, poprawę funkcjonowania w środowisku szkolnym na którą to kładziemy szczególny nacisk .

Dużo czasu poświęcamy indywidualnym rozmowom, poradom, etc., jest to skuteczne i dające pozytywne rezultaty.

Godziny zajęć w świetlicach profilaktycznych

Zajęcia w Świetlicach Profilaktyczno – Wychowawczych:

Krasne:

 • wtorek      16:00 – 18:00
 • czwartek   13:00 – 15:00
 • piątek       13:00 – 15:00

Malawa:

 • wtorek     14:00 – 17:00
 • środa       14:00 – 17:00

Strażów:

 • wtorek    13:00 – 16:00
 • środa      13:00 – 16:00

Palikówka:

 • poniedziałek   13:45- 16:45
 • czwartek          13:45- 16:45

 

Galeria

zdjęcia z zajęć odbywających się w świetlicach profilaktycznych