Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

30 listopada br. Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak, Burmistrz Głogowa Młopolskiego Paweł Baj oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop podpisali w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Budach Głogowskich umowę dotyczącą projektu „Złota Jesień – każdy z nas będzie seniorem”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności do usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla 150 niesamodzielnych osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Głogów Małopolski i gminy Krasne.

W ramach realizacji powstaną dwa dzienne domy opieki po jednym na terenie każdej z gmin. Dodatkowo w ramach projektu będą realizowane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka oraz usługi teleopieki. Okres realizacji projektu będzie trwał od 1 stycznia 2018 r. do 29 lutego 2020 r., a jego koszt to ponad 9,5 mln złotych.

  • Dzienny Dom Opieki

W dwóch dziennym domach opieki powstanie łącznie 50 miejsc dla seniorów. Dom będzie otwarty 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Każdy obiekt będzie w pełni wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych. Do dyspozycji seniorów będą sale rehabilitacyjne i doświadczalne, grota solna, kuchnia, siłownia napowietrzna, altana, ogród oraz sprzęt SENSIN. Seniorzy będą mieć zapewniony dowóz, wyżywienie, stałą opiekę oraz zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne o charakterze rozwojowym, edukacyjnym i rekreacyjnym. W gminie Krasne Dzienny Dom Opieki powstanie do końca 2018 roku, na bazie obecnego budynku apteki w Krasnem oraz części pomieszczeń GOKiB.

W ramach projektu, przez okres 24 miesięcy, realizowane będą także usługi w miejscu zamieszkania osób starszych:

  • Usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi objętych zostanie 27 seniorów przez 4 godziny dziennie. Usługi te polegać będą na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej.

  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tą formą opieki objętych zostanie 42 seniorów. Świadczona będzie przez wykwalifikowanych specjalistów przez 2 godziny dziennie. Usługi specjalistyczne zostaną dostosowane do indywidulanych potrzeb wynikających z niepełnosprawności i schorzeń osób starszych. W szczególności będą polegały na rehabilitacji i usprawnianiu zaburzonych funkcji organizmu.

  • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

31 seniorów objętych zostanie sąsiedzką usługą opiekuńczą, realizowaną przez 2 godziny dziennie przez najbliższych sąsiadów osób starszych niesamodzielnych. Usługa będzie miała charakter pomocy w dokonywaniu codziennych zakupów, przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych w domu i wokół niego, załatwiania za osobę starszą spraw urzędowych, lekarskich i innych.

  • Teleopieka

Dodatkowo w ramach projektu realizowana będzie usługa teleopieki. Ta forma usługi obejmie 69 osób starszych samotnie zamieszkujących i zapewni opiekę przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Opieka świadczona będzie przy użyciu technik teleinformatycznych poprzez zastosowanie opasek życia, telefonicznych systemów SOS, czujników gazu i dymu.

Rezultatem projektu będzie rozwój i wzrost jakości opieki stacjonarnej, domowej i teleopieki, a także poprawa jakości i komfortu życia osób starszych. Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach prac nad realizacją projektu.

Jak przystąpić do projektu?? Informacja o naborze ->