Referat Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

I. Referat Finansów Budżetu, Podatków i Opłat (symbol RF)

1. Do zadań Referatu  Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu uchwały budżetowej Gminy, uchwał dotyczących zobowiązań finansowych gminy oraz zarządzeń w sprawach budżetowych;
 2. współpraca z Referatem Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej przy opracowaniu informacji

o stanie mienia komunalnego;

 1. zapewnienie właściwej realizacji uchwały budżetowej Gminy, a w szczególności równowagi pomiędzy dochodami a wydatkami;
 2. opracowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy;
 3. zapewnienie realizacji zadań gospodarki finansowej Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o finansach publicznych;
 4. opracowywanie planów finansowych Urzędu Gminy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu oraz zadań zleconych z  zakresu   administracji rządowej;
 5. prowadzenie rachunkowości dla Urzędu Gminy i budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 6. zapewnienie właściwego obiegu i kontroli dokumentów księgowych - opracowywanie projektów instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz projektów zmian tej instrukcji;
 7. opracowywanie projektu planu kont oraz dokumentacji opisującej zasady rachunkowości;
 8. sporządzanie planów, analiz, sprawozdań finansowych i budżetowych, zgodnie  z  obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie wskazanym przez Wójta oraz organy kontroli i nadzoru;
 9. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej składników majątku, zapasów materiałów, zapasów towarów i środków trwałych, dokonywanie odpisów umorzeniowych środków trwałych;
 10. rozliczanie inwentaryzacji mienia gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom Urzędu, zleceniobiorcom, inkasentom oraz diet przysługujących radnym
  i sołtysom;
 12. współdziałanie z referatami Urzędu w zakresie formułowania uchwały budżetowej i jej zmian;
 13. prowadzenie ewidencji dłużników i wierzycieli oraz uzgadnianie sald;
 14. koordynacja i nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
 15. prowadzenie urządzeń księgowych dotyczących ewidencji dochodów, wydatków i kosztów w  zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych oraz rachunku podstawowego budżetu gminy i rachunków pomocniczych;
 16. realizacja wydatków Gminy - bieżących i inwestycyjnych;
 17. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, zwaną dalej RIO, w zakresie wynikającym
  z obowiązujących przepisów prawa, w tym przygotowywanie wystąpień w sprawie wydania opinii przez RIO w sprawach określonych w przepisach prawa;
 18. współpraca z bankami;
 19. współpraca z ZUS oraz urzędami skarbowymi w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
 20. pobieranie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz         

       innych zadań zleconych Gminie i odprowadzanie ich na rachunek budżetu państwa;

 1. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z zakresem zadań referatu oraz zapewnienie właściwego zabezpieczenia i wykorzystania tych druków;
 2. zapewnienie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji udzielonych z  budżetu Gminy;
 3. zapewnienie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji otrzymanych z  budżetu Państwa, Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację zadań zleconych Gminie z  zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy oraz środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację zadań własnych Gminy;
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy oraz realizacja zadań wynikających z procedury uchwalonej przez Radę;
 5. fakturowanie sprzedaży towarów i usług, prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji w tym zakresie;
 6. naliczanie składek na PFRON oraz sporządzanie deklaracji w tym zakresie;
 7. realizacja i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 1. przygotowywanie propozycji wysokości stawek podatków i opłat lokalnych;
 2. dokonywanie wymiaru, zmiany wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych;
 3. prowadzenie spraw z zakresu księgowości podatków i opłat lokalnych;
 4. dokonywanie rozliczenia inkasentów z inkasa podatków i opłat lokalnych;
 5. opracowywanie decyzji i postanowień w zakresie wszczęcia, orzekania, stosowania ulg, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków lokalnych;
 6. prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie wymiaru, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatków i opłat;
 7. przeprowadzanie kontroli, w tym okresowych kontroli w terenie w zakresie zgodności informacji i   deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym;
 8. prowadzenie ewidencji wpływów podatków i opłat oraz organizowanie właściwej obsługi  podatników;
 9. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach z tytułu podatków i oraz innych należności wydawanych na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej;
 10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 11. prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w szczególności:
 1. prowadzenie postępowań w zakresie weryfikacji poprawności złożonych deklaracji
  w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie księgowości analitycznej, prowadzenie postępowań związanych z określaniem i zwrotem stwierdzonych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. analizowanie wykonania planu budżetu w zakresie dochodów z tytułu opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. wydawanie zaświadczeń i informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. prowadzanie postępowań dotyczących umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. prowadzenie postępowań dotyczących przedawnienia zobowiązań z tytułu opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. prowadzenie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w tym
  w szczególności kontrolowanie terminowości i kompletności dokonywanych wpłat na poczet należności, podatków wobec Gminy,
 10. przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia planu budżetu gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 12. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących: ustalenia metody obliczania, wysokości, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwolnień z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacji o terminach i miejscu składania deklaracji, wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 13. przygotowywanie danych dla Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej niezbędnych do zorganizowania przetargu na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 1. współpraca z organami właściwymi w sprawach egzekucji administracyjnej w zakresie podatków i opłat;
 2. stały monitoring spraw dotyczących postępowania egzekucyjnego celem uniknięcia przedawnienia;
 3. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
  z poleceń lub upoważnień Wójta.

2. Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu RF swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.