Referat Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

1. Do zadań Referatu  Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu uchwały budżetowej Gminy, uchwał dotyczących zobowiązań finansowych gminy oraz zarządzeń w sprawach budżetowych;

2) współpraca z Referatem Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej przy opracowaniu informacji o stanie mienia komunalnego;

3) zapewnienie właściwej realizacji uchwały budżetowej Gminy, a w szczególności równowagi pomiędzy dochodami a wydatkami;

4) opracowywanie informacji i sprawozdań z wykonania budżetu Gminy;

5) zapewnienie realizacji zadań gospodarki finansowej Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o finansach publicznych;

6) opracowywanie planów finansowych Urzędu Gminy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu oraz zadań zleconych z  zakresu   administracji rządowej;

7) prowadzenie rachunkowości dla Urzędu Gminy i budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8) zapewnienie właściwego obiegu i kontroli dokumentów księgowych - opracowywanie projektów instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz projektów zmian tej instrukcji;

9) opracowywanie projektu planu kont oraz dokumentacji opisującej zasady rachunkowości;

10) sporządzanie planów, analiz, sprawozdań finansowych i budżetowych, zgodnie  z  obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie wskazanym przez Wójta oraz organy kontroli i nadzoru;

11) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej składników majątku, zapasów materiałów, zapasów towarów i środków trwałych, dokonywanie odpisów umorzeniowych środków trwałych;

12) rozliczanie inwentaryzacji mienia gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13) prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom Urzędu, zleceniobiorcom, inkasentom oraz diet przysługujących radnym i sołtysom;

14) prowadzenie kasy Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury  i Biblioteki w Krasnem oraz dokumentacji z tym związanej;

15) współdziałanie z referatami Urzędu w zakresie formułowania uchwały budżetowej i jej zmian;

16) prowadzenie ewidencji dłużników i wierzycieli oraz uzgadnianie sald;

17) koordynacja i nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;

18) prowadzenie urządzeń księgowych dotyczących ewidencji dochodów, wydatków i kosztów w  zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych oraz rachunku podstawowego budżetu gminy i rachunków pomocniczych;

19) realizacja wydatków Gminy - bieżących i inwestycyjnych;

20) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, zwaną dalej RIO, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym przygotowywanie wystąpień w sprawie wydania opinii przez RIO w sprawach określonych w przepisach prawa;

21) współpraca z bankami;

22) współpraca z ZUS oraz urzędami skarbowymi w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;

23) pobieranie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie i odprowadzanie ich na rachunek budżetu państwa;

24) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania związanych z zakresem zadań referatu oraz zapewnienie właściwego zabezpieczenia i wykorzystania tych druków;

25) zapewnienie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji udzielonych z  budżetu Gminy;

26) zapewnienie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji otrzymanych z  budżetu Państwa, Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację zadań zleconych Gminie z  zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych Gminy oraz środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację zadań własnych Gminy;

27) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalania procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy oraz realizacja zadań wynikających z procedury uchwalonej przez Radę;

28) fakturowanie sprzedaży towarów i usług, prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji w tym zakresie;

29) naliczanie składek na PFRON oraz sporządzanie deklaracji w tym zakresie;

30) realizacja i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

32) przygotowywanie propozycji wysokości stawek podatków i opłat lokalnych;

33) dokonywanie wymiaru, zmiany wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych;

34) prowadzenie spraw z zakresu księgowości podatków i opłat lokalnych;

35) dokonywanie rozliczenia inkasentów z inkasa podatków i opłat lokalnych;

36) opracowywanie decyzji i postanowień w zakresie wszczęcia, orzekania, stosowania ulg, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków lokalnych;

37) prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie wymiaru, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatków i opłat;

38) przeprowadzanie kontroli, w tym okresowych kontroli w terenie w zakresie zgodności informacji i   deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym;

39) prowadzenie ewidencji wpływów podatków i opłat oraz organizowanie właściwej obsługi kasowej podatników;

40) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach z tytułu podatków i oraz innych należności wydawanych na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej;

41) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

42) prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w szczególności:

a) prowadzenie postępowań w zakresie weryfikacji poprawności złożonych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie księgowości analitycznej, prowadzenie postępowań związanych z określaniem i zwrotem stwierdzonych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e) analizowanie wykonania planu budżetu w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) wydawanie zaświadczeń i informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

g) prowadzanie postępowań dotyczących umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

h) prowadzenie postępowań dotyczących przedawnienia zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

i) prowadzenie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w tym w szczególności kontrolowanie terminowości i kompletności dokonywanych wpłat na poczet należności, podatków wobec Gminy,

j) przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

k) przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia planu budżetu gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

l) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących: ustalenia metody obliczania, wysokości, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwolnień z obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacji o terminach i miejscu składania deklaracji, wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

m) przygotowywanie danych dla Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej niezbędnych do zorganizowania przetargu na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

43) współpraca z organami właściwymi w sprawach egzekucji administracyjnej w zakresie podatków i opłat;

44) stały monitoring spraw dotyczących postępowania egzekucyjnego celem uniknięcia przedawnienia;

45) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

46) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

2. Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu RF swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.