Przemoc w rodzinie

 

Przemoc domową należy zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Może być ona zarówno przyczyną, jak i skutkiem dysfunkcji w rodzinie.

 

Według  definicji przyjętej w ustawie z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie należy rozumieć, jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Jeśli w twojej rodzinie dochodzi do przemocy, pamiętaj że przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania, nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka.

 

W celu udzielania pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Krasnem, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem tel. 172300261

 

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przemoc w rodzinie jest działaniem intencjonalnym, zaplanowanym, ukierunkowanym na wyrządzenie drugiej osobie krzywdy, szkody, cierpienia. Dotyczy relacji z bliskimi, w której istnieje nierówny układ sił. Dochodzi do wykorzystywania władzy, siły fizycznej, psychicznej, materialnej przez silniejszego nad słabszym i może się objawiać w różnorodny sposób, jako np.:

 

Przemoc fizyczna czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia ofiary.

Przykładem może być: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni lub innych niebezpiecznych narzędzi, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, wyrzucanie z samochodu, gaszenie papierosa na osobie, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

 

Przemoc psychiczna  czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.

​Przykładem może być: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie bezprawnych gróźb np. zabiję cię, szantażowanie zabójstwem, przekonywanie o swojej bezkarności itp.

 

Przemoc seksualna  czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności.

Przykładem może być: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, poniżanie możliwości, obśmiewanie, wymuszanie oglądania pornografii i powtarzania zachowań tam stosowanych, patologiczna zazdrość o zachowania seksualne, których nie ma itp.

 

Przemoc ekonomiczna  czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.

Przykładem może być: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb członków rodziny itp.

Zaniedbywanie - niezaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno fizycznych (właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja itp.) jak i psychicznych (poczucie bezpieczeństwa, miłość, troska itp.).

 

 

W sytuacji zagrożenia pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:

Telefon alarmowy – tel. 112.

Policja – tel. 997.

Pogotowie ratunkowe – tel. 999.

I Komisariat Policji  ul. Rejtana 34 – tel.  17 858 38 10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem 17 23 00 261, 17 23 00 267, 17 23 00 256

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie ul. Rzeszowska 5 tel. 518 736 839.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, ul. Leszczyńskiego 3 – tel. 17 858 10 33.

Inne ważne telefony:

801 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

800 12 12 12 – Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

22 696 55 50 – Telefon Informacyjno – Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji ,, Dzieci Niczyje”.

116 006 – Telefon dla Ofiar Przestępstw.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami).

 

 

 

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Pliki do pobrania Pobierz plik