Podstawa Prawna do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Ustawa z dnia 21.06.2001 r o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U.z 2013r poz.966 z późn, zm.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wielkości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwości organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U. nr 156 z 2001r poz.1817).

Wymagane dokumenty do dodatku mieszkaniowego

 Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć:

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

- deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za w/w okres.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

 1. najemcom oraz podnajemcom lpkali mieszkalnych,
 2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.
 3. osobom zajmującym  lokale  mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom  lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki i związane z jego zajmowaniem,
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący lokal zamienny lub socjalny

         Dodatek mieszkaniowy  przysługuje  osobom, jeżeli  średni  miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Najniższa emerytura od 1 marca 2015r wynosi : 880,45zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Nie wlicza się do dochodu:

 1. Dodatków  dla sierot zupełnych,
 2. Zasiłków pielęgnacyjnych
 3. Zasiłków okresowych  z pomocy  społecznej,
 4. Jednorazowych  świadczeń  pieniężnych  i  świadczeń  w naturze z pomocy społecznej
 5. Dodatku mieszkaniowego
 6. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 7. Jednorazowej  zapomogi  z  tytułu  urodzenia   dziecka,
 8. Dodatku  z tytułu  urodzenia  dziecka
 9. Pomocy w  zakresie  dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa  rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Powierzchnia mieszkaniowa

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny dom jednorodzinny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć  powierzchni normatywnej o więcej niż 30%

 

- dla  1 osoby:   35m² + 30% = 45,50 m²

- dla 2 osób :     40m² +  30% =  52m²

- dla 3 osób:      45m² + 30% =  58,50m²

- dla 4 osób:      55m² + 30% = 71,50 m²

- dla 5 osób:      65m² +  30% = 84,50 m²

70m² dla 6 osób

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m² Normatywna powierzchnię powiększa się o 15m² jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Gospodarstwo domowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Wydatki Mieszkaniowe

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę miedzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek  w wysokości:

- 15% dochodów  gospodarstwa  domowego – w gospodarstwie jednoosobowym

- 12% dochodów  gospodarstwa  domowego – w gospodarstwie 2 – 4 osobowym

- 10% dochodów  gospodarstwa  domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego  dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie  przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Wstrzymanie Wypłaty Dodatku

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji, o wstrzymaniu wypłaty dodatku, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata została wstrzymana.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono ze:

1.występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem   majątkowym wskazującym,  że  jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem  lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych

2. faktyczna liczba wspólnie  stale zamieszkujących  i  gospodarujących z wnioskodawcą  osób  jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

Wnioski o przyznanie dodatku  mieszkaniowego składa się  w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem  pokój  Nr 12

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Z  dniem  1 stycznia 2014r. osoby  otrzymujące  dodatek  mieszkaniowy  mają  prawo do nowego świadczenia tj zryczałtowanego dodatku  energetycznego.

Podstawa Prawna do otrzymania dodatku energetycznego

Ustawa  z dnia  10 kwietnia 1997r- Prawo energetyczne  (Dz.U z 2012r,poz 1059) ustawa z dnia 26 lipca 2013r o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz.u z 2013r, poz.984) ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U z 2013r poz 966 zpóźn.zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r- kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2013r.poz 267).

Zgodnie z ustawa odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu  dostarczania  energii  elektrycznej.

Komu przysługuje dodatek energetyczny

 1. Posiadać  ustalone  prawo do dodatku mieszkaniowego,
 2. Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca  dodatek mieszkaniowy
 3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek  o  przyznanie  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego,
 2. Kopia umowy  kompleksowej  (umowa  na  przesyłanie i sprzedaż energii  elektrycznej) lub umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej
 3. Ksero  ostatniego rachunku lub faktury VAT za  energię  elektryczną

 

WYSOKOŚĆ  ZRYCZAŁTOWANEGO  DODATKU  ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r – wysokość dodatku energetycznego w okresie od  dnia 1  maja 2015r do dnia 30 kwietnia 2016r dla gospodarstwa domowego

 1. Gospodarstwo jednoosobowe  – 11,09 zł/miesiąc
 2. Gospodarstwo  składające  się z 2-4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc
 3.  Gospodarstwo  składające się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/ miesięcy

Dodatek  energetyczny  wypłaca  się odbiorcy  wrażliwemu  energii  elektrycznej  do  dnia 10 każdego miesiąca z góry ( z wyjątkiem miesiąca stycznia , w którym  dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia  danego roku).

Wnioski o przyznanie dodatku  energetycznego składa się  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem pokój nr.12