Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – najważniejsze zmiany w przepisach

W związku z wejściem w życie nowelizacji (wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U 2019 poz. 1579) informujemy, że od dnia 6 września 2019 r. obowiązują nowe przepisy wprowadzające kilka istotnych zmian dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości.

 

Do najważniejszych zmian należą:

  • NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

  •  OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Zmiana dotycząca obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, pozostałości z segregacji).

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich segregację.

W przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (uchwaloną przez Radę Gminy Krasne w dniu 26 listopada 2019 r – Uchwała Nr XVIII/137/2019).

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili na terenie swoich nieruchomości odpady komunalne w sposób nieselektywny zobowiązani są do:

- zmiany sposobu gromadzenia odpadów poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji (na 5 frakcji),

- złożenia w Urzędzie Gminy Krasne nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych.

  • KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Zmiana dotycząca zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie w  wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, obowiązuje pod warunkiem złożenia przez właściciela nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy, że bioodpady będą składowane w przydomowym kompostowniku.