UCHWAŁA NR XXI/163/2016

RADY GMINY KRASNE

z dnia 16 marca 2016 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit h, ust. 8 pkt.15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze. zm.) Rada Gminy Krasne uchwala co następuje:

 

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem w brzmieniu  stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.

 

 

§ 3. Nadzór nad jej realizacją powierza się Wójtowi Gminy Krasne.

 

 

 § 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Krasnem Nr XIII/96/2015 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                       

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady  Gminy Krasne

 Nr XXI/163/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KRASNEM

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem zwany dalej „Ośrodkiem” został utworzony na podstawie Uchwały nr IX/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Krasnem z dnia 28 lutego 1990r.
w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.

 

§ 2

 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Krasne.

Ośrodek jako jednostka budżetowa prowadzi działalność w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy Krasne, a terenem działania Gmina Krasne.

Ośrodek używa pieczęci o treści „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem” oraz pieczęci z adresem do celów korespondencyjnych.

§ 3

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem działa na podstawie przepisów prawnych regulujących działalność w zakresie pomocy społecznej, a szczególności :

 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.),

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.),

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.);

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz.330 z późn. zm);

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz.1202); 

ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz.1502 z późn.zm)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm);

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.),

ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz.859)

ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.z 2014r., poz.567);

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz.1863)

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z  2016 r.poz.195)

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.z 2015r. poz. 332),

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz.1493 z późn. zm. );

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz.1356 z późn.zm)

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz.124 z późn.zm);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz 581);

ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r., poz.966 z póżń.zm);

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz.1059 z późn.zm)

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz.1375 z póżn. zm)

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz.149 z późn. zm.)

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz.721 z późn. zm);

ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r., poz.1206 z późn. zm.);

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.z 2013, poz.267 z późn. zm.);

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.z 2014r., poz.1619 z późn. zm.);            

niniejszego statutu;

 

ROZDZIAŁ  II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

 

§ 4

 

Celem działania Ośrodka jest:

wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb    i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, 

zapobieganie sytuacjom, o których mowa w pkt 1 i 2 przez  podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 5

 

Formą działania Ośrodka jest w szczególności:

pomoc  środowiskowa obejmująca zespół działań dla stworzenia warunków właściwego  funkcjonowania osób i rodzin w miejscu zamieszkania,

pomoc instytucjonalna oznaczająca zapewnienie specjalistycznej opieki osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do samodzielnej egzystencji w miejscu zamieszkania.

 

§ 6

 

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

pracę socjalną;

prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

 

§7

 

1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

praca socjalna;

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

dożywianie dzieci;

sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

2. Do zadań własnych gminy należy:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

§8

 

Zadania wynikające z innych ustaw realizowane przez Ośrodek:

prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;

 prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie
w tych sprawach decyzji;

podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych ,prowadzenie postępowań oraz wydawanie w tych sprawach decyzji;

przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 1i2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

prowadzenie postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny, przyznawania tej Karty oraz do wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych;

prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego;

prowadzenie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadań wynikających z rządowych programów
z zakresu wspierania rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi zespołowi interdyscyplinarnemu oraz grupom roboczym;

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym prowadzenie i podejmowanie działań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką w zakresie przeciwdziałania narkomanii na podstawie ustawy o narkomanii, w tym prowadzenie i podejmowanie działań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;

prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji sprawach dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych;

prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, na podstawie ustawy o systemie oświaty;

prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;

przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym osób objętych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz innych grup społecznych zagrożonych tym zjawiskiem;

prowadzenie spraw związanych z promocją zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tym prowadzenie prac społecznie-użytecznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz realizacja zadań wynikających z organizacji i umożliwienia pełnienia ról społecznych oraz zawodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy kombatantom na podstawie ustawy
o kombatantach i niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

realizacja zadań wynikających z innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

 

§ 9

 

Kierownik w wykonywaniu zadań współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi
w tym stowarzyszeniami oraz kościołami i związkami wyznaniowymi.

 

 

ROZDZIAŁ  III

ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 10

 

Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

Kierownik Ośrodka organizuje i nadzoruje pracę Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz, wykonuje czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

Kierownik  Ośrodka, działając w granicach obowiązującego prawa, niniejszego statutu oraz upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy, podejmuje samodzielne decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Podczas nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje pisemnie upoważniony przez kierownika pracownik Ośrodka.

Czynności pracodawcy wobec Kierownika Ośrodka wykonuje Wójt Gminy.

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy raz w roku sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz na każde żądanie Rady.

Kierownik Ośrodka przedstawia Radzie Gminy potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Kierownik w zakresie kierowania Ośrodkiem może wydawać m.inn. zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

 

§ 11

 

Kierownik Ośrodka wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień wydanych przez Wójta Gminy oraz Rady Gminy.

Upoważnienia, o których mowa wyżej, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy obowiązującego prawa.

 

§ 12

W skład Ośrodka wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy oraz komórki organizacyjne:

kierownik,

główna księgowa,

samodzielne stanowiska pracy pracowników socjalnych,

samodzielne stanowiska pracy specjalistów pracy socjalnej,

starszy specjalista pracy socjalnej,

asystent rodziny,

Referat świadczeń rodzinnych - stanowiska urzędnicze.

§ 13

 

Kierownik jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, zawiera z nimi umowy
o pracę i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek, który jest pracodawcą zatrudnionych w nim pracowników.

Do Kierownika oraz pracowników zatrudnionych w Ośrodku maja zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany w drodze Zarządzenia Kierownika Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

 

§ 14

 

Ośrodek prowadzi działalność finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowo-rzeczowy i uchwała budżetowa przyjęta przez Radę Gminy Krasne.

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy oraz środków pochodzących z dotacji na zadnia zlecone, środków funduszy celowych i środków przeznaczonych na realizację określonych programów.

Ośrodek może przyjmować i gromadzić dary rzeczowe oraz dysponować nimi zgodnie
z wolą i wskazaniami ofiarodawców.

Środki finansowe Ośrodka lokowane są na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Odpłatność za niektóre świadczenia pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady odpłatności za świadczenia określone w ust. 6 uchwala Rada Gminy Krasne.

 

 

ROZDZIAŁ V

SPRAWY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE

 

§ 15

 

Gmina zabezpiecza nieodpłatnie pomieszczenia biurowe z należytym ich utrzymaniem oraz  prowadzi remonty bieżące i odpowiada za stan techniczny zgodnie z wymaganiami budowlanymi.

Urząd Gminy prowadzi:

obsługę kadrową Ośrodka,

kasę Ośrodka.

Koszt przesyłek pocztowych oraz usług telefonicznych pokrywa Ośrodek z własnych środków finansowych.

Czynności kancelaryjne, ogólny rejestr podań, listy obecności prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we własnym zakresie.

 

ROZDZIAŁ VI

NADZÓR I KONTROLA

 

 § 16

 

Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Krasne.

Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań samorządu w zakresie pomocy społecznej, zarówno w zakresie zadań własnych jak i zleconych sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

 

Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy.

Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

Pliki do pobrania Pobierz plik