Końcem czerwca 2017 roku zakończone zostały prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego budowy drogi gminnej Nr 105868 R Malawa Zagóra. W 2017 roku Gmina Krasne zleciła opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa - I etap”. Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1396 R do zjazdu na drogę wewnętrzną nr 1676/10 z przebudową obiektu inżynierskiego na cieku, zabezpieczeniem skarpy od strony działki nr 1666, budowa odwodnienia i oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
Termin sporządzenia dokumentacji projektowej przewidziany jest w II kwartale 2019 roku. Realizacja kompleksowej budowy drogi będzie przebiegać trzyetapowo. W 2019 roku Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z nowego, rządowego instrumentu wsparcia finansowego dla gmin i powiatów - Funduszu Dróg Samorządowych, których pozyskanie umożliwiłoby rozpoczęcie realizacji I etapu prac w 2020 roku. Wartość kosztorysowa I etapu inwestycji wynosi 5 400 000,00 zł.