W IV kwartale 2018 roku rozpoczeło działanie Centrum promocji dziedzictwa kulturowego w Krasnem. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach środków RPO WP przeznaczonych dla ZIT ROF działanie: Kultura, nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”.

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę dotychczasowego budynku przedszkola celem jego dostosowania do nowej funkcji, dobudowanie szybu windowego oraz remont i unowocześnienie sali widowiskowej w budynku GOKiB. Wartość inwestycji wyniosła 2 293 619,88 zł, przy dofinansowaniu z RPO Województwa Podkarpackiego w kwocie 765 000,00 zł.

Grudzień 2018 r.

  

   

Krasne, kwiecień 2018 r.

Obecnie na obiekcie trwają prace rozbiórkowe. Dnia 19 marca 2018 r. podpisana została umowa w ramach, której wykonany zostanie remont budynku GOKiB w Krasnem. Przewidziany termin zakończenia prac to III kw. 2018 r.