1. Do zadań Referatu Infrastruktury należy w szczególności:

1) realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,

b) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,

c) zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,

d) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej na terenie gminy, współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy  w zakresie  budowy, utrzymania i odnowy dróg,

e) bieżący nadzoru nad stanem dróg, zapewnienie likwidacji ich uszkodzeń, bieżącego utrzymania i remontów dróg oraz porządku w obszarze pasa drogowego,

f) zapewnienie właściwego utrzymania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

g) zapewnienie właściwego utrzymania i eksploatacji przystanków znajdujących się na terenie gminy Krasne w zakresie dróg stanowiących własność Gminy, planowanie potrzeb w zakresie sieci przystanków,

h) zapewnienie zimowego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy, współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy w powyższym zakresie,

i) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz naliczanie stosownych opłat,

j) uzgadnianie zjazdów z dróg gminnych,

k) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,

l) współpraca z zarządcami dróg powiatowych  i wojewódzkich w zakresie dbałości o stan dróg i chodników oraz ich oznakowania,

m) nadzór nad  pielęgnacją zieleni w pasie drogowym,

n) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym,

o) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników w regularnym transporcie drogowym na terenie gminy;

2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne, a w szczególności:

a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

b) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy i ich finansowanie,

c) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy, planowanie  i realizacja jego rozbudowy

d) opracowywanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich wyłożenie do publicznego wglądu,

e) opracowywanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz jego uzgadnianie z wojewodą;

3) realizacja zadań w zakresie inwestycji i remontów gminnych, a w szczególności:

a) opracowywanie projektów planów wieloletnich realizacji inwestycji liniowych i kubaturowych na terenie gminy,

b) współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy  w zakresie  zadań inwestycyjnych i remontów w tym finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych,  

c) zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne i remonty w  budżecie gminy,

d) przygotowywanie formalno-prawne inwestycji  i remontów określonych w rocznych i wieloletnich planach inwestycyjnych,

e) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo budowlane - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami kubaturowymi realizowanymi przez Gminę,

f) współudział  w nadzorowaniu realizowanych przez Gminę  zadań inwestycyjnych i remontów,

g) koordynowanie działań wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych,

h) podejmowanie działań w zakresie egzekwowania właściwego wykonania umów przez wykonawców inwestycji i remontów,

i) opracowywanie sprawozdań rzeczowo- finansowych z realizacji  zadań inwestycyjnych i remontów,

j) prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym i przekazaniem do eksploatacji inwestycji gminnych,

k) podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych  w formie dotacji dla  planowanych zadań inwestycyjnych i remontów,

l) współudział w przygotowaniu  wniosków o przyznanie  środków  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych  dla planowanych zadań inwestycyjnych,

m) sporządzanie wniosków o płatność i rozliczenia końcowego dla  zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych  w tym środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych,

n) prowadzenie i rozliczanie zadań sołeckich w zakresie remontów i napraw,

o) zapewnienie prawidłowego poziomu usług komunalnych (sprawowanie nadzoru), w tym zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,

p) koordynacja zamierzeń inwestycyjnych Gminy z inwestycjami poszczególnych zakładów eksploatujących sieci uzbrojenia terenu;

4) realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych na realizacje projektów Gminy, a w szczególności:

a) monitoring dostępności środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych możliwych do pozyskania na realizację projektów, mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Gminy,

b) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,

c) przygotowywanie wniosków i innej dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków z dostępnych programów, funduszy i mechanizmów finansowania,

d) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,

e) współpraca z samorządami krajowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,

f) współpraca z podmiotami, które mogą być partnerami we wspólnych projektach planowanych do realizowania przez Gminę,

g) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych,

h) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie realizacji, rozliczania i sprawozdawczości przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne,

i) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą i instytucją wdrażającą,

j) opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów,

k) reprezentowanie Urzędu w trakcie kontroli zewnętrznych dotyczących realizacji projektów, udzielanie wyjaśnień zespołom kontrolującym, przygotowywanie odpowiedzi na ustalenia pokontrolne i wykonanie zaleceń pokontrolnych,

l) monitorowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne z zaakceptowanymi wnioskami aplikacyjnymi, umowami o dofinansowanie, wytycznymi jednostki zarządzającej / instytucji wdrażającej itp.,

m) prowadzenie statystyk w zakresie określonym przez przepisy unijne i krajowe, a także instytucje zarządzające środkami pomocowymi, przygotowywanie informacji prasowych oraz informacji dla Rady w zakresie realizowanych projektów, przygotowywanie wniosków o ujęcie kosztów planowanych zadań w budżecie gminy,

n) bieżące monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych w zakresie realizacji współfinansowanych projektów i informowanie o zmianach odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu, uczestniczące w realizacji projektów;

5) realizowanie  zadań w zakresie udzielania zamówień publicznych  zgodnie z obowiązującymi  przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz Regulaminem  udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, w szczególności:

a) zapewnienie wykonania ustawy Prawo zamówień publicznych, koordynowanie działań Urzędu w powyższym zakresie, w tym prowadzenie odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówień publicznych,

b) ustalanie trybu udzielania zamówień  w oparciu  o obowiązujące przepisy prawa,

c) przygotowywanie  projektów zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych, w tym zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektami umów przy współpracy z merytorycznym stanowiskiem lub komórką organizacyjną Urzędu, dla zamówień do których obowiązuje stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych,

e) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno-kancelaryjnej obsługi komisji przetargowej dla zamówień o wartości szacunkowej równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

f) prowadzenie postępowań dla zamówień, do których obowiązuje stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych,

g) sporządzanie dokumentacji postępowań dla zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych,

h) przygotowanie   przy współpracy z merytorycznym stanowiskiem lub komórką organizacyjną  Urzędu postepowań dla zamówień, do których  nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,

i) prowadzenie postepowań dla zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  równowartości kwoty 30 000 euro,

j) sporządzanie dokumentacji postepowań dla zamówień, do których  nie stosuje się ustawy  Prawo zamówień publicznych, w tym zamówień  o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,

k) koordynacja  i kontrola czynności związanych z zawarciem umów z wybranym oferentem,

l) publikacja ogłoszeń  dotyczących prowadzonych postępowań  o udzielenie zamówień  publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nadzór merytoryczny nad informacjami upowszechnianymi w systemie informatycznym w tym zakresie,

m) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach przy współpracy z Referatem Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat,

n) współpraca z  Urzędem Zamówień Publicznych w  ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów Urzędu Zamówień Publicznych;

6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

2. Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu RI swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.