Data Numer Przedmiot
04 Grudzień 2014 II/11/2014
W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Więcej array-brown
04 Grudzień 2014 II/10/2014
W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
26 Listopad 2014 I/8/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2014 I/7/2014
W sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
26 Listopad 2014 I/6/2014
W sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw społecznych, Obywatelskich i Regulaminowych Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
26 Listopad 2014 I/5/2014
W sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Regulaminowych Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
26 Listopad 2014 I/4/2014
W sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
26 Listopad 2014 I/3/2014
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego.
Więcej array-brown
26 Listopad 2014 I/2/2014
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Listopad 2014 I/1/2014
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/413/2014
W sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Krasne w latach 2010-2014.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/412/2014
W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2013 roku pomiędzy gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanego Umową Partnerską.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/411/2014
O zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/410/2014
W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Palikówka.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/409/2014
W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Malawa.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/408/2014
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2014 rok.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/407/2014
O zmianie uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/406/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/405/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/404/2014
W sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-06 16:05:14
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel