Nabór przedstawicieli NGO do prac komisji konkursowych

Ogłoszenie 2/2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/454/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 292),

WÓJT GMINY KRASNE

ogłasza nabór kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór Operatora projektu na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Krasne w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku.

 1. Podstawa prawna:
 1. Art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej "ustawą".
 2. Uchwała Nr LIX/454/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r. poz. 292).
 3. Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Wójta Gminy Krasne z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora projektu.
 1. Wymagania:
 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „Organizacjami”, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. nie reprezentują Organizacji biorących udział w ww. otwartym konkursie ofert;
 2. nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z poźn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 1. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
 1. Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń, do udziału w pracach komisji konkursowej zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących Organizacje.
 2. Powołanie członków komisji konkursowej, zarówno przedstawicieli Organizacji, jak i  przedstawicieli Wójta Gminy Krasne, nastąpi w drodze zarządzenia Wójta Gminy Krasne.
 3. Wskazanie przez Organizacje kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem ich do składu komisji.
 4. Wybrani przez Wójta Gminy Krasne członkowie komisji konkursowej zostaną o tym fakcie poinformowani pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 5. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach komisji lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt. II. 1 lit c), zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 6. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony Organizacji opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.
 1. Zasady działania komisji konkursowej:
 1. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
 2. Komisja konkursowa może działać, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum ½ składu osobowego komisji, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2da pkt 2 i 3 ustawy.
 3. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – osoba upoważniona przez przewodniczącego.
 4. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zawartości ofert oraz:
 1. przygotowuje wykaz ofert spełniających oraz niespełniających wymogi formalne i merytoryczne;
 2. przedstawia propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne;
 3. sporządza protokół podpisany przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu członków komisji, który następnie przedstawia Wójtowi w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
 1. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Urząd Gminy Krasne.
 1. Termin, miejsce i tryb składania kandydatur:
 1. Wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy przesłać na adres: Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 (pok. nr 18) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r. do godz. 15:30. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krasne.
 2. Kandydaturę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej”.
 3. Wzór zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie 1/2023

Wójt Gminy Krasne informuje o powołaniu komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie gminy Krasne”.

Zarządzeniem Nr 0050.18.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Krasne powołał ww. komisję w następującym składzie:

 1. Przewodniczący:     Wioletta Leszczyńska                 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
 2. Członek:                    Robert Żołynia                            Sekretarz Gminy Krasne
 3. Członek:                    Georgina Giedlarowiec              Inspektor Urzędu Gminy Krasne
 4. Członek:                    Paulina Maciejczyk                     Przedstawiciel organizacji pozarządowych

Informacja o powołaniu komisji konkursowej została umieszczona na stronie internetowej Gminy Krasne www.gminakrasne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasne.


Wójt Gminy Krasne ogłasza nabór kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie gminy Krasne”.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
 2. Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Krasne z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

WYMAGANIA:

 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy (zwanych dalej „Organizacjami”), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 2. reprezentują Organizacje działające na terenie gminy Krasne zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;
 3. nie reprezentują Organizacji biorących udział w w/w otwartym konkursie ofert;
 4. nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.
 5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ:

 1. Wskazanie przez Organizacje kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem ich do składu komisji.
 2. Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń, do udziału w pracach komisji konkursowej zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących Organizacje.
 3. Powołanie członków komisji konkursowej, zarówno przedstawicieli Organizacji, jak i przedstawicieli Wójta Gminy Krasne, nastąpi w drodze zarządzenia Wójta Gminy Krasne.
 4. Wybrani przez Wójta Gminy Krasne członkowie komisji konkursowej zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 5. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach komisji lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt. II. 1 lit c), zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 6. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony Organizacji opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.
 7. Informacja o powołaniu komisji konkursowej zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Krasne www.gminakrasne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasne.

ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:

 1. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
 2. Komisja konkursowa może działać, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum ½ składu osobowego komisji, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2da pkt 2 i 3 ustawy.
 3. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – osoba upoważniona przez przewodniczącego.
 4. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zawartości ofert oraz:
 5. przygotowuje wykaz ofert spełniających oraz niespełniających wymogi formalne i merytoryczne;
 6. przedstawia propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne;
 7. sporządza protokół podpisany przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu członków komisji, który następnie przedstawia Wójtowi w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
 8. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Urząd Gminy Krasne.

TERMIN, MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA KANDYDATUR:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy przesłać na adres: Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 (pok. nr 18) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. do godz. 15:30. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krasne.
 2. Kandydaturę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej”.
 3. Wzór zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.