Nabór przedstawicieli NGO do prac komisji konkursowych

Ogłoszenie 4/2022

Wójt Gminy Krasne ogłasza nabór kandydatów spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie gminy Krasne”.

I. Podstawa prawna:

 1. Art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
 2. Uchwała Nr XLVI/341/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 3. Zarządzenie Nr 0050.108.2022 Wójta Gminy Krasne z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie gminy Krasne”.

II. Wymagania:

 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy (zwanych dalej „Organizacjami”), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) reprezentują Organizacje działające na terenie gminy Krasne zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,

b) nie reprezentują Organizacji biorących udział w w/w otwartym konkursie ofert,

c) nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) dotyczących wyłączenia pracownika.

 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Wskazanie przez Organizacje kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem ich do składu komisji.
 2. Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń, do udziału w pracach komisji konkursowej zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących Organizacje.
 3. Powołanie członków komisji konkursowej, zarówno przedstawicieli Organizacji, jak i przedstawicieli Wójta Gminy Krasne, nastąpi w drodze zarządzenia Wójta Gminy Krasne.
 4. Wybrani przez Wójta Gminy Krasne członkowie komisji konkursowej zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 5. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach komisji lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt. II. 1 lit c), zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 6. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony Organizacji opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.
 7. Informacja o powołaniu komisji konkursowej zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Krasne www.gminakrasne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne, a także wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasne.

IV. Zadania komisji konkursowej:

Zadania komisji konkursowej zostały określone w Rozdziale X „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLVI/341/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2021 r.

V. Termin, miejsce i tryb składania kandydatur:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy:

a) przesłać na adres: Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121

b) lub przesłać mailem na adres: 

c) lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 (pok. nr 18) 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krasne).

 1. Kandydaturę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie gminy Krasne””.
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.