Nabór przedstawicieli NGO do prac komisji konkursowych

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasne

Wójt Gminy Krasne zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do składania zgłoszeń na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie w 2024 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie gminy Krasne”.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej "ustawą".
 2. Zarządzenie Nr 0050.164.2023 Wójta Gminy Krasne z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie w 2024 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie gminy Krasne”, zwanego dalej „konkursem”.
 1. WYMAGANIA:
 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy (zwanych dalej „Organizacjami”), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. reprezentują Organizacje działające na terenie gminy Krasne zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;
 2. nie reprezentują Organizacji biorących udział w konkursie;
 3. nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775) dotyczących wyłączenia pracownika.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 1. WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ:
 1. Wskazanie przez Organizacje kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem ich do składu komisji.
 2. Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń, do udziału w pracach komisji konkursowej zostanie wybranych dwóch członków reprezentujących Organizacje.
 3. Powołanie członków komisji konkursowej, zarówno przedstawicieli Organizacji, jak i przedstawicieli Wójta Gminy Krasne, nastąpi w drodze zarządzenia Wójta Gminy Krasne.
 4. Wybrani przez Wójta Gminy Krasne członkowie komisji konkursowej zostaną pisemnie poinformowani o terminie posiedzenia, na minimum 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 5. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach komisji lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt. II. ppkt. 1. lit c), zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 6. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej spośród przedstawicieli Organizacji, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.
 1. ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:
 1. Komisja konkursowa może działać, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum ½ składu osobowego komisji, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2da pkt 2 i 3 ustawy.
 2. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – osoba upoważniona przez przewodniczącego.
 3. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zawartości ofert oraz:
 1. przygotowuje wykaz ofert spełniających oraz niespełniających wymogi formalne i merytoryczne;
 2. przedstawia propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne;
 3. sporządza protokół podpisany przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu członków komisji, który następnie przedstawia Wójtowi Gminy Krasne w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
 1. Obsługę administracyjną komisji konkursowej zapewnia Urząd Gminy Krasne.
 1. TERMIN, MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA KANDYDATUR:
 1. Wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, tj. do 14 grudnia 2023 roku do godz. 15:30, w Sekretariacie Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 (pok. nr 18) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krasne.
 2. Kandydaturę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej”.
 3. Wzór zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.