Nabór przedstawicieli NGO do prac komisji konkursowych

Ogłoszenie 2/2021

O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w 2021 roku.

 

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Krasne zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami", na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Krasne z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w 2021 roku.
 2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie gminy Krasne zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w w/w otwartym konkursie ofert;
 3. nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Krasne w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach Komisji lub wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt. II, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, Komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji konkursowej:

Zadania Komisji konkursowej zostały określone w Rozdziale X załącznika do Uchwały Nr XXXI/242/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

V. Składanie dokumentów:

 1. Zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w 2021 roku.” do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, Biuro podawcze (pok. nr 3).
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie - od 24 do 31 maja 2021 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Ogłoszenie 1/2021

O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku.

 

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Krasne zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami", na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w Otwartym Konkursie Ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Krasne z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku.
 2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3
  ust. 3 ustawy działające na terenie gminy Krasne zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w w/w otwartym konkursie ofert;
 3. nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
  z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału
  w pracach Komisji Konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Krasne w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach Komisji lub wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt. II, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, Komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały określone w Rozdziale X Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/242/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok.

V. Składanie dokumentów:

 1. Zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku.” do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, Biuro podawcze (pok. nr 3).
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej stanowi załącznik
  nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie - od 19 do 27 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Ogłoszenie 3/2020

O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

 

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Krasne zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami", na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w Otwartym Konkursie Ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0050.82.2020 Wójta Gminy Krasne z dnia 28 września 2020 r.
  w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.
 2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3
  ust. 3 ustawy działające na terenie gminy Krasne zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w w/w otwartym konkursie ofert;
 3. nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
  z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału
  w pracach Komisji Konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Krasne w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach Komisji lub wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt. II, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, Komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały określone w Rozdziale X Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na 2020 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XX/147/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2020 rok.

V. Składanie dokumentów:

 1. Zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.” do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, Biuro podawcze (pok. nr 3).
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej stanowi załącznik
  nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie - od 1 do 9 października 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Ogłoszenie 2/2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w 2020 roku.

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Krasne zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami", na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Krasne z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w 2020 roku.
 2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie gminy Krasne zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w w/w otwartym konkursie ofert;
 3. nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Krasne w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach Komisji lub wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt. II, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, Komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji konkursowej:

Zadania Komisji konkursowej zostały określone w Rozdziale X załącznika do Uchwały Nr XX/147/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

V. Składanie dokumentów:

 1. Zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w 2020 roku.” do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, Biuro podawcze (pok. nr 3).
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie - od 4 do 11 maja 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Ogłoszenie 1/2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Krasne zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami", na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w Otwartym Konkursie Ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Krasne z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.
 2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie gminy Krasne zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w w/w otwartym konkursie ofert;
 3. nie podlegają wyłączeniu stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dotyczących wyłączenia pracownika.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Krasne w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty, nie wezmą udziału w pracach Komisji lub wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu z przyczyn, o których mowa w pkt. II, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej ze strony organizacji pozarządowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych, Komisja Konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, może działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadania Komisji Konkursowej zostały określone w Rozdziale X Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XX/147/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

V. Składanie dokumentów:

 1. Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku” do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121, Biuro podawcze (pok. nr 3).
 2. Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie od 10 do 16 marca 2020 r.