Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ( symbol RGS)

1. Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

           a w tym:

 1. realizacja i koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zwłaszcza wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, walorów ekonomicznych przestrzeni i praw własności,
 2. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 3. sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 4. badanie spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną                              w studium,
 5. zbieranie opinii właściwych organów administracji rządowej,
 6. uzgadnianie projektu planu z określonymi w ustawie podmiotami,
 7. zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,
 8. przyjmowanie protestów i zarzutów oraz przygotowanie ich do rozpatrzenia przez Wójta,
 9. przygotowanie projektu uchwały wraz z dokumentacją planistyczną pod obrady Rady,
 10. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty planistycznej,
 11. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie ich oryginałów,
 12. występowanie do Wójta z wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 13. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 14. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 15. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 16. wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy
  o gospodarce nieruchomościami a w szczególności:
 1. opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności:
 1. przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,
 2. realizacja zadań w zakresie właściwej eksploatacji i właściwego utrzymania podstawowych   urządzeń melioracyjnych,
 3. współpraca z rejonowym związkiem  spółek wodnych  w zakresie wynikającym
  z obowiązujących przepisów prawa,
 4. prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią,
 5. podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych  w formie

      dotacji na usuwanie skutków powodzi,

 1. realizacja zadań związanych z  Krajowym programu oczyszczania ścieków komunalnych;
 2. prowadzenie spraw związanych z opłatami za usługi wodne w tym za zmniejszenie naturalnej retencji.
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko oraz Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:
 4. sporządzanie projektów programów ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,
 5. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Urzędu,
 6. prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 7. przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgadnianie ich z właściwymi organami,
 8. tworzenie programów przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami szczególnymi;
 9. przedkładanie Wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 10. nakładanie w drodze    decyzji   na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych oraz określanie zakresu i terminu ich przedkładania,
 11. ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących      eksploatacji instalacji,     z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;
 12. opracowywanie sprawozdań w sprawie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 13. udział we  wdrażaniu programów związanych  z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji  do atmosfery,
 14. udział w przygotowaniu i wdrażaniu wniosków o przyznanie  środków  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych  dla zadań z zakresu niskiej emisji,
 15.  koordynowanie   prac  związanych z realizacją projektów  w zakresie niskiej emisji, 
 16. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń niskiej emisji  w okresie trwałości projektów,
 17. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
 18. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
 1. uznawanie terenu za formę ochrony przyrody,
 2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 3. naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 4.   wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew
   i krzewów, spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych, zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla środowiska, a także niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,
 5. składanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z mienia gminnego  do organu właściwego do wydania takiego zezwolenia;
 1.  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności:
 1. prowadzenie zbioru kopii zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 2. przygotowywanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie                 z miejsc nie przeznaczonych na ich składowanie lub magazynowanie;
 1.  realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, a w szczególności:
 2. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 3. nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
 4. organizowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 5. sprawowanie nadzoru nad osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
 6. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 7. udostępnianie na stronie internetowej Gminy Krasne oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,
 8. przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 9. prowadzenie recyklingu na terenie gminy, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,
 10. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz kontrola częstotliwości wywozu    ścieków na oczyszczalnie,
 11. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków  w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych,
 12. ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli         nieruchomości w celu kontroli wykonywanych przez właścicieli nieruchomości i   przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
 13. przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 14. kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie gminy( zgodnie z rejestrem  działalności regulowanej.
 15. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 16. przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 17.  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności:
 1. czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,
 2. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
 3. określanie zasad postępowania ze zwierzętami wyłapanymi;
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
               a w szczególności:
 1. przygotowywanie wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,
 2. nakazywanie właścicielom gruntów wykonanie odpowiednich zabiegów w razie wystąpienia                     z ich winy degradacji gruntów,
 3. wykonanie zastępcze zabiegów na koszt właściciela gruntów;

 

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
         a w szczególności:
 1. związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotami     budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru,
 2. opracowanie projektów gminnych programów opieki nad zabytkami;
 3. ochrona miejsc pamięci narodowej oraz opieka nad zabytkami i ich ewidencja

 

 1. W ramach zadań zleconych Referat prowadzi sprawy dotyczące podawania do publicznej wiadomości zarządzonych przez lekarza weterynarii umiejscowień choroby zakaźnej i stosowaniu tymczasowych środków zaradczych.

3.  Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu RGS swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.