Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

1. Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w tym:

a) realizacja i koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zwłaszcza wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, walorów ekonomicznych przestrzeni i praw własności,

b) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

c) sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,

d) badanie spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium,

e) zbieranie opinii właściwych organów administracji rządowej,

f) uzgadnianie projektu planu z określonymi w ustawie podmiotami,

g) zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,

h) przyjmowanie protestów i zarzutów oraz przygotowanie ich do rozpatrzenia przez Wójta,

i) przygotowanie projektu uchwały wraz z dokumentacją planistyczną pod obrady Rady,

j) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty planistycznej,

k) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie ich oryginałów,

l) występowanie do Wójta z wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

m) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

n) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

o) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

p) wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, a w szczególności:

a) ewidencjonowanie nieruchomości,

b) wycena nieruchomości,

c) zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

d) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,

e) przygotowanie i prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, obciążaniem ograniczonym prawem rzeczowym, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, trwały zarząd, dzierżawę lub najem gruntów i przejmowanie gruntów na własność gminy oraz przygotowywanie rozstrzygnięć w tych sprawach,

f) koordynowanie opracowań geodezyjno - prawnych i projektowych,

g) dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,

h) wyposażanie nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

i) przygotowywanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie w nich zmian w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy,

j) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia,

k) oddawanie w użytkowanie wieczyste albo sprzedaż gruntów mienia gminnego, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne i kościelne oraz katolickie cmentarze wyznaniowe,

l) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu,

m)  współpraca z kancelariami notarialnymi przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości mienia gminnego,

n) opracowanie przy współpracy z Referatem Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat  informacji o stanie mienia komunalnego;

3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami a w szczególności:

a) opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,

b) przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,

c) występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne,

d) przygotowywanie materiałów do scalenia i podziału,

e) wypłacanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i przejęte na własność przez Gminę;

4) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, a w szczególności:

a) wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,

b) wydawanie upoważnień dla geodety do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic,

c) ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa,

d) przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

e) przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do Sądu Rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do Starosty;

5) prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości a w szczególności:

a) wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

b) prowadzenie rejestru wydanych zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

c) prowadzenie i utrzymanie w stanie aktualności ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;

6) gospodarowanie zasobami lokalowymi w  tym zasobami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, w szczególności:

a) przygotowywanie programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,

b) zapewnienie realizacji zadań wynikających z uchwalonych przez Radę programów w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym,

c) prowadzenie postepowań w zakresie najmu, dzierżawy, sprzedaży lokali gminnych,

d) realizacja polityki czynszowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

e) przygotowywanie  i prowadzenie ewidencji umów najmu lokali,

f) zapewnienie właściwego wykonania umów przez najemców, w tym zapewnienie realizacji dochodów gminy z tytułu czynszów najmu oraz prowadzenie odpowiednich postępowań w powyższym zakresie,

g) realizacja zadań w zakresie właściwej eksploatacji i właściwego utrzymania zasobów lokalowych gminy, w tym prowadzenie konserwacji i remontów bieżących, przygotowywanie wniosków w powyższym zakresie, analiza stanu utrzymania i potrzeb,

h) realizacja zobowiązań wynikających z prawa budowlanego  dotyczących użytkowników  obiektów budowlanych, w tym prowadzenie książek obiektów  oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu  technicznego,

i) współudział w opracowywaniu planów inwestycyjnych dotyczących zasobów lokalowych gminy i ich modernizacji,

j) prowadzenie aktualnej ewidencji dotyczącej zasobów lokalowych Gminy;

2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności:

a) przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,

b) realizacja zadań w zakresie właściwej eksploatacji i właściwego utrzymania podstawowych   urządzeń melioracyjnych,

c) współpraca z rejonowym związkiem  spółek wodnych  w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,

d) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią,

e) podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych  w formie dotacji na usuwanie skutków powodzi,

3) realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko oraz Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

a) sporządzanie projektów programów ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,

b) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Urzędu,

c) prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

d) przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgadnianie ich z właściwymi organami,

e) tworzenie programów przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami szczególnymi;

f) przedkładanie Wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,

g) nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych oraz określanie zakresu i terminu ich przedkładania,

h) ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska;

4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:

a) uznawanie terenu za formę ochrony przyrody,

b) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,

c) naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów,

d) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych, zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla środowiska, a także niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,

e) składanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z mienia gminnego do organu właściwego do wydania takiego zezwolenia;

5) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności:

a) prowadzenie zbioru kopii zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

b) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych na ich składowanie lub magazynowanie;

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, a w szczególności:

a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

b) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

c) organizowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

d) sprawowanie nadzoru nad osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,

e) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

f) udostępnianie na stronie internetowej Gminy Krasne oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,

g) przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

h) prowadzenie recyklingu na terenie gminy, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,

i) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

j) przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

7) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności:

a) czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,

b) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

c) określanie zasad postępowania ze zwierzętami wyłapanymi;

2. W ramach zadań zleconych Referat prowadzi sprawy dotyczące podawania do publicznej wiadomości zarządzonych przez lekarza weterynarii umiejscowień choroby zakaźnej i stosowaniu tymczasowych środków zaradczych.

3. Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu RG swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.