Data Numer Przedmiot
28 Wrzesień 2016 XXVII/207/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2016 XXVII/206/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2016 XXVI/204/2016
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2016 XXVI/203/2016
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
30 Sierpień 2016 XXVI/202/2016
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2016 XXVI/201/2016
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Sierpień 2016 XXVI/200/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2016 XXV/199/2016
W sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2016 XXV/198/2016
W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Krasne.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2016 XXV/197/2016
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2016 XXV/196/2016
O uchyleniu uchwały w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2016 XXV/195/2016
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
11 Lipiec 2016 XXV/194/2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 XXIV/193/2016
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 XXIV/192/2016
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2016 rok.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 XXIV/191/2016
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 XXIV/190/2016
W sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 XXIV/189/2016
W sprawie obciążenia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasne położonej w obrębie Rzeszów-Załęże.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 XXIV/188/2016
W sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 XXIV/187/2016
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków pochodzących z linii zagranicznej CEB i EIB na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (...)
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel