Ogłoszenie 3/2022

WÓJT GMINY KRASNE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/341/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” oraz Uchwały Nr L/371/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Krasne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

 1. Rodzaj zadania:
 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej „operatorem", który wyłoni realizatorów projektów, zawrze z nimi umowy, przekaże środki na realizację projektów, będzie monitorował realizację projektów i rozliczy przyznane na nią środki.
 2. Zadanie zrealizowane będzie w trybie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w postaci lokalnego konkursu grantowego.
 3. Lokalny konkurs grantowy powinien obejmować realizację projektów skierowanych do mieszkańców gminy Krasne, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, w zakresie związanym z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub edukacją zdrowotną.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 1. W 2021 roku Gmina Krasne przeznaczyła na dotacje z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji środki finansowe w wysokości 62 800,00 zł.
 2. W 2022 roku Gmina Krasne planuje łącznie przeznaczyć na dotacje dla organizacji z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym środki finansowe w wysokości 197 000,00 zł, w tym na realizację zadań objętych niniejszym konkursem 10 000,00 zł.    
 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2. Oferty na operatora mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące warunki:
 1. posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w roli operatora realizującego zadanie w sposób określony w art. 16a ustawy na terenie powiatu rzeszowskiego;
 2. posiadają własną stronę internetową;
 3. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Krasne oraz na obszarze gminy Krasne;
 4. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej niniejszym konkursem;
 5. kadra organizacji posiada minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku koordynatora zadania realizowanego w trybie art. 16a ustawy.
 1. Środki przeznaczone na realizację ww. zadania w całości muszą zostać przeznaczone przez operatora na dotacje oraz organizację działań edukacyjnych dla realizatorów projektów. Koszty obsługi lub wyposażenia są wkładem własnym operatora.
 1. Zadania operatora

Do zadań operatora, wybranego w ramach niniejszego konkursu, będzie należało:

 1. przygotowanie i organizacja lokalnego konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
 • opracowanie dokumentacji konkursowej, tj. regulaminu konkursu wraz z procedurą monitoringu, regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej, wzoru wniosku, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów;
 • ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję;
 1. nabór i ocenę złożonych wniosków;
 2. przyznanie dofinansowania najlepszym inicjatywom i podpisanie umów dotacji z organizacjami realizującymi projekty;
 3. przekazanie jednostkowych dotacji na realizację projektów;
 4. monitoring merytoryczno-finansowy realizacji dofinansowanych projektów;
 5. rozliczenie realizatorów z dofinansowanych projektów;
 6. rozliczenie całości zadania publicznego;
 7. prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie przygotowania ofert;
 8. organizacja działań edukacyjnych dla realizatorów projektów.
 1. Oferta
 1. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy oraz w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), zwanego dalej rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego.
 2. Dodatkowo oferta składana w sposób określony w art. 16a ustawy, oprócz powyższych informacji, musi również zwierać zasady i tryb przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
 3. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
 1. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta;
 2. aktualny statut oferenta;
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w realizacji zadań określonych w art. 16a ustawy;
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie kadry oferenta w realizacji zadań określonych w art. 16a ustawy.
 1. Załączniki do oferty muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane.
 2. Oferta oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony oferenta, powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 3. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem podpisem oraz datą potwierdzenia zgodności dokumentu przez osoby, wskazane w pkt. 5.
 1. Miejsce i termin składania ofert
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, tj. do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godz. 17:00, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Krasnem (pok. nr 3) lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121. Decyduje data wpływu do tut. Urzędu. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
 2. Prawidłowo i kompletnie wypełniona oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na regranting 2022”. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę oferenta.
 3. Oferty złożone po upływie terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego
 1. Realizacja zadania odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w szczegółowym zakresie rzeczowym zawartym w ofercie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niezwłocznie od daty zamknięcia konkursu.
 3. Oficjalne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasne oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Krasne.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia i przyznaniem dotacji.
 5. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z operatorem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Umowa zawarta zostanie w formie pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego.
 6. Operator zobowiązuje się do:
 1. zapewnienia zasobów finansowych, rzeczowych i osobowych niezbędnych do realizacji zadania;
 2. realizacji zakresu zadania zgodnie ze złożoną ofertą;
 3. zagwarantowania realizacji zadania z zasadami dobrych praktyk;
 4. wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;
 5. wydatkowania przyznanych środków finansowych tylko na zadanie, na które zostały przyznane z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 6. prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych;
 7. rzetelnego sprawozdania z realizacji zadania.
 1. Zarówno operator, jak i realizatorzy projektów, są zobowiązani do:
 1. zamieszczenia w sposób czytelny informacji w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Krasne;
 2. stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
 3. niezatrudniania i niedopuszczenia do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi osób, które figurują w Rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 152);
 4. realizacji zadania zgodnie z aktualnymi wytycznymi, mogącymi obejmować czasowe zawieszenie działalności lub prowadzenie działalności w formie alternatywnej/niestacjonarnej.
 1. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.). Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.). W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Rekomendowane jest opisanie w składanej ofercie sposobu zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz jej wysokości, podejmuje Wójt Gminy Krasne w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, zgodnie trybem postępowania zawartym w Rocznym Programie Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 2. Wójt Gminy Krasne powoła komisję konkursową, która:
 1. dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert;
 2. przygotuje wykaz ofert spełniających oraz niespełniających wymogi formalne i merytoryczne;
 3. przedstawi propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty oraz sporządzi protokół, który następnie przedstawi Wójtowi Gminy Krasne w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
 4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Krasne oraz osoby wskazane przez organizacje z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie.
 5. Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 6. spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniona oferta wraz z załącznikami;
 7. merytoryczna wartość oferty;
 8. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta i doświadczenie  w zakresie regrantingu;
 9. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji  zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 10. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
 11. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 12. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 13. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z określeniem kwoty dotacji dokonuje Wójt Gminy Krasne w formie zarządzenia, a jego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 
 3. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania, Wójt Gminy Krasne zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 4. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji na dane zadanie oferent zostanie poinformowany na piśmie.
 5. W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, oferent może zrezygnować z przyjęcia przyznania dotacji.
 6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu, przed zawarciem umowy.
 7. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wójt Gminy Krasne  zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
 2. Wójt Gminy Krasne unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.
 3. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać telefoniczne pod numerem 17 23 00 212 lub mailowo: .
 4. Formularze ofert dostępne są na stronie internetowej: www.gminakrasne.pl 
  w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Wzory formularzy obowiązujące w trybie konkursowym.
 5. Administratorem danych osobowych jest Gmina Krasne, w imieniu której obowiązki Administratora sprawuje Wójt Gminy Krasne. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: daneosobowe@gminakrasne.pl.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany przez przepisy prawa.
 7. Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, właścicielom danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy, zaś skorzystanie
  z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia konkursu.
 8. Klauzula informacyjna zawierająca szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Zleceniodawcę stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie 2/2022

Wójt Gminy Krasne ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenia / BIP / Krasne (gminakrasne.pl)

Ogłoszenie 1/2022

Wójt Gminy Krasne ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku oraz zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenia / BIP / Krasne (gminakrasne.pl)