Ogłoszenie 3/2020

Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Przestrzeń Lokalna ma przyjemność po raz pierwszy ogłosić konkurs „Działaj Lokalnie XI”.

Jeśli jesteś aktywnym człowiekiem, potrafiącym współpracować w grupie, tworzysz organizację pozarządową bądź jesteś członkiem grupy nieformalnej, masz pomysł na działanie skierowane do środowiska w którym żyjesz ZAPRASZAMY!

Czas przewidziany na realizację projektów rozpocznie się z dniem 15 sierpnia 2020 i potrwa do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pula środków przeznaczonych na dotację w 2020 roku wynosi 30 000,00 zł.

Czas na składanie wniosków do Konkursu mija z dniem 31 lipca 2020 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 7 lipca (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 (parter, pok. nr 2).

W związku z koniecznością dostosowania się do wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkań oraz pracowników prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo g.giedlarowiec@gminakrasne.pl lub telefonicznie 17 23 00 200 , 17 23 00 212, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego.

Prosimy także o przybycie na spotkane ze środkami ochrony osobistej (maseczki) oraz własnym długopisem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów osoba nie powinna przychodzić na spotkanie, tylko pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

Ogłoszenie 2/2020

Wykaz operatorów projektów, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w formie wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Fundacja Przestrzeń Lokalna
z siedzibą pl. im. ks. A. Kowala 1
36-030 Błażowa

„Działaj Lokalnie”
w Gminie Krasne

7 000,00 zł

 

 

 Wykaz ofert spełniających oraz niespełniających wymogi formalne i merytoryczne

Na podstawie § 20 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XX/147/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Krasne z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku, w składzie:

Przewodniczący

Członek

Członek

-

-

-

Robert Żołynia

Dorota Mazur

Wioletta Leszczyńska

publikuje na stronie internetowej Gminy Krasne wykaz ofert:

 • spełniających wymogi formalne, podlegające ocenie merytorycznej

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Data złożenia oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Fundacja Przestrzeń Lokalna
z siedzibą pl. im. ks. A. Kowala 1
36-030 Błażowa

„Działaj Lokalnie”
w Gminie Krasne

28.04.2020

7 000,00 zł

 

 • niespełniających wymogów formalnych, odrzucone i niepodlegające ocenie merytorycznej

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Data złożenia oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Brak

Brak

Brak

Brak

 

 • spełniających wymogi merytoryczne

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Data złożenia oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Fundacja Przestrzeń Lokalna
z siedzibą pl. im. ks. A. Kowala 1
36-030 Błażowa

„Działaj Lokalnie”
w Gminie Krasne

28.04.2020

7 000,00 zł

 

 • niespełniających wymogów merytorycznych

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Data złożenia oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Brak

Brak

Brak

Brak

 

Krasne, dnia 15 maja 2020 r.


WÓJT GMINY KRASNE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/147/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasnez organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz Uchwały Nr XX/148/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

I. Rodzaj zadania:

 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej „operatorem", który wyłoni realizatorów projektów, zawrze z nimi umowy, przekaże środki na realizację projektów, będzie monitorował realizację projektów i rozliczy przyznane na nią środki.
 2. Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zrealizowane będzie w formie wsparcia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, oraz w trybie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
 3. Projekty realizowane w ramach niniejszego zadania powinny być skierowane do mieszkańców gminy Krasne, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych oraz dostosowane do ich potrzeb, a także dotyczyć minimum jednego z poniższych zagadnień: profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub edukacji zdrowotnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. W 2019 roku Gmina Krasne przeznaczyła na dotacje z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł.
 2. W 2020 roku Gmina Krasne planuje łącznie przeznaczyć na dotacje dla organizacji z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym środki finansowe w wysokości 110 000,00 zł, w tym na realizację zadań objętych niniejszym konkursem 7 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacje są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 2. Oferty na operatora mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące warunki:

a) posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w roli operatora realizującego zadanie w sposób określony w art. 16a ustawy na terenie powiatu rzeszowskiego;

b) posiadają własną stronę internetową;

c) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Krasne oraz na obszarze Gminy Krasne;

d) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej niniejszym konkursem;

e) kadra organizacji posiada minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku koordynatora zadania realizowanego w trybie art. 16a ustawy.

 1. Środki przeznaczone na realizację ww. zadania w całości muszą zostać przeznaczone przez operatora na dotacje oraz organizację działań edukacyjnych dla realizatorów projektów. Koszty obsługi lub wyposażenia są wkładem własnym operatora.

IV. Zadania operatora

Do zadań operatora, wybranego w ramach niniejszego konkursu, będzie należało:

 1. przygotowanie i organizacja konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
 • opracowanie dokumentacji konkursowej, tj. regulaminu konkursu wraz z procedurą monitoringu, regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej, wzorów oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów;
 • ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję;
 1. zebranie ofert, ocena i wybór realizatorów projektów;
 2. zawarcie umów z realizatorami projektów;
 3. wypłata dotacji na realizację projektów;
 4. monitoring merytoryczno-finansowy realizacji projektów;
 5. rozliczenie realizatorów z realizacji projektów;
 6. rozliczenie całości zadania publicznego;
 7. prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie przygotowania ofert;
 8. organizacja działań edukacyjnych dla realizatorów projektów.

V. Oferta

 1. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Dodatkowo oferta składana w sposób określony w art. 16a ustawy, oprócz powyższych informacji, musi również zwierać zasady i tryb przeprowadzania konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.
 3. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta;

b) aktualny statut oferenta;

c) dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w realizacji zadań określonych w art. 16a ustawy;

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie kadry oferenta w realizacji zadań określonych w art. 16a ustawy.

 1. Załączniki do oferty muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane.
 2. Oferta oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony oferenta, powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 3. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem podpisem oraz datą potwierdzenia zgodności dokumentu przez osoby, wskazane w pkt. 5.

VI. Miejsce i termin składania ofert

 1. Prawidłowo i kompletnie wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Krasne w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zwrotny oferenta oraz adnotację: „Otwarty konkurs ofert na wybór operatora projektu na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Krasne”.
 3. Oferty złożone po upływie terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

VII. Terminy i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Realizacja zadania odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w szczegółowym zakresie rzeczowym zawartym w ofercie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w niezwłocznie od daty zamknięcia konkursu.
 3. Oficjalne wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasne oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Krasne.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia i przyznaniem dotacji.
 5. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z operatorem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Umowa zawarta zostanie w formie pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Operator po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową, o której mowa w pkt. 5.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz jej wysokości, podejmuje Wójt Gminy Krasne w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, zgodnie trybem postępowania zawartym w Programie Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 2. Wójt Gminy Krasne powoła komisję konkursową, która:

a) dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert;

b) przygotuje wykaz ofert spełniających oraz niespełniających wymogi formalne i merytoryczne;

c) przedstawi propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty oraz

d) sporządzi protokół, który następnie przedstawi Wójtowi Gminy Krasne w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Krasne oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 2. W pierwszej kolejności oferty będą podlegać sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie.
 3. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, zgłoszone na innych drukach niż wymienione w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
 4. Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez członków komisji konkursowej, którzy badają i oceniają:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta;

b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego – głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, realizujących zadanie;

d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań zrealizowanych przez oferentów w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób realizowania na ten cel środków.

 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z określeniem kwoty dotacji dokonuje Wójt Gminy Krasne, a jego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 
 3. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania, Wójt Gminy Krasne zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
 4. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji na dane zadanie oferent zostanie poinformowany na piśmie.
 5. W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, oferent może zrezygnować z przyjęcia przyznania dotacji.
 6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu, przed zawarciem umowy.
 7. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wójt Gminy Krasne  zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
 2. Wójt Gminy Krasne unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.
 3. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać telefoniczne pod numerem 17 23 00 200 lub mailowo: sekretariat@gminakrasne.pl.
 4. Formularze ofert dostępne są na stronie internetowej: www.gminakrasne.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Wzory formularzy obowiązujące w trybie konkursowym.
 5. Administratorem danych osobowych jest Gmina Krasne, w imieniu której obowiązki Administratora sprawuje Wójt Gminy Krasne. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: daneosobowe@gminakrasne.pl.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu na realizację zadań publicznych Gminy Krasne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku w trybie art. 16a ustawy. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn zm.). Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany przez przepisy prawa.
 7. Dane osobowe oferentów składających oferty oraz osób z nimi powiązanych, będą przechowywane przez pięć lat – po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
 8. Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, właścicielom danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy, zaś skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia konkursu.
 9. Dane osobowe pochodzą z ofert złożonych w trakcie konkursu oraz z przedłożonych, na żądanie Gminy Krasne, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
 10. Podanie treści danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie treści danych osobowych może skutkować wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu lub wykluczeniem z udziału w konkursie.
 11. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ogłoszenie 1/2020

Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań w formie wsparcia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża
ul. J. Stączka 40
35-322 Rzeszów
skr.poczt. 521

„Wszyscy Jesteśmy Mistrzami
w Gminie Krasne”

25 000,00 zł

 


Wykaz ofert spełniających oraz niespełniających wymogi formalne i merytoryczne

Na podstawie § 20 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XX/147/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Krasne z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku, w składzie:

Przewodniczący

Członek

Członek

-

-

-

Robert Żołynia

Wioletta Leszczyńska

Marek Frączek

publikuje na stronie internetowej Gminy Krasne wykaz ofert:

 • spełniających wymogi formalne, podlegające ocenie merytorycznej

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Data złożenia oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Fundacja Nowe Horyzonty
ul.T.Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

„Moje życie wolne od uzależnień”

20.03.2020

17 690,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża
ul. J. Stączka 40
35-322 Rzeszów skr.poczt. 521

„Wszyscy Jesteśmy Mistrzami
w Gminie Krasne”

20.04.2020

44 068,00 zł

 

 • niespełniających wymogów formalnych, odrzucone i niepodlegające ocenie merytorycznej

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Data złożenia oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Brak

Brak

Brak

Brak

 

 • spełniających wymogi merytoryczne

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Data złożenia oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża

ul. J. Stączka 40
35-322 Rzeszów skr.poczt. 521

„Wszyscy Jesteśmy Mistrzami
w Gminie Krasne”

20.04.2020

44 068,00 zł

 

 • niespełniających wymogów merytorycznych

Nazwa Podmiotu

Tytuł Projektu

Data złożenia oferty

Wnioskowana kwota dotacji

Fundacja Nowe Horyzonty
ul.T.Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

„Moje życie wolne od uzależnień”

20.03.2020

17 690,00 zł

 

Krasne, dnia 4 maja 2020 r.


Wójt Gminy Krasne informuje o wydłużeniu terminu składania ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku - do dnia 21 kwietnia 2020 r. do godz. 17:00. Informacje na temat przedmiotowego konkursu mogą Państwo uzyskać kontaktując się za posrednictwem poczty elektronicznej: g.giedlarowiec@gminakrasne.pl. Zaktualizowane Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert znajduje się w załączniku Zarządzenie w sprawie wydłużenia terminu składania ofert.


Wójt Gminy Krasne ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku oraz zaprasza do składania ofert.

 1. Adresaci konkursu

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwane dalej organizacjami.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

W 2019 roku Gmina Krasne przeznaczyła na dotacje z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł.

W 2020 roku Gmina Krasne planuje łącznie przeznaczyć na dotacje dla organizacji z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym środki finansowe w wysokości 110 000,00 zł, w tym na realizację zadań objętych niniejszym konkursem 100 000,00 zł.    

 1. Cel zadania

Zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez włączenie w ich realizację organizacji, zaangażowanie potencjału społecznego oraz racjonalne wykorzystanie środków publicznych. Realizacja zadań ma przyczyniać się do zmiany nawyków spędzania czasu wolnego oraz popularyzacji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień wśród ogółu dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Krasne, poprzez:

 1. podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych tj. alkohol, narkotyki, dopalacze, tytoń itp.;
 2. rozwijanie postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych;
 3. stworzenie możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej.   
 4. Rodzaje zadań
 5. Różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone w formie periodycznej, a także organizacja lub udział w imprezach towarzyszących powiązanych tematycznie z prowadzonymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, np. odbywające się równolegle lub kończące cykl zajęć sportowych turnieje, zawody itp.
 6. Zadania realizowane w ramach niniejszego konkursu powinny być:
 7. połączone z działaniami profilaktycznymi lub terapeutycznymi, tzn. powinny obejmować cykl zajęć prowadzonych przez osobę posiadającą merytoryczne przygotowanie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
 8. skierowane do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat zamieszkujących na terenie gminy Krasne;
 9. zorganizowane na obiektach sportowych lub szkolnych na terenie gminy Krasne (nie dotyczy udziału w imprezach towarzyszących, organizowanych poza obszarem gminy Krasne); 
 10. realizowane pod kierunkiem osób posiadających stosowne, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, uprawnienia;
 11. niezwiązane z udziałem w systemie współzawodnictwa sportowego krajowych i lokalnych związków sportowych;
 12. udokumentowane, zarówno w zakresie prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej, jak i profilaktycznej (prowadzenie dziennika zajęć, stanowiącego jeden z dokumentów służących rozliczeniu zadania). 
 13. Zastrzega się możliwość przyjęcia do realizacji sposobu wykonania zadania publicznego innego, niż opisanego w pkt. 1, pod warunkiem utrzymania zgodności proponowanych działań i rozwiązań organizacyjnych z przepisami prawa oraz uzasadnionym w ofercie zamiarem osiągnięcia celów, zbieżnych z przedmiotem niniejszego konkursu.
 14. Terminy składania ofert i realizacji zadania
 15. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 21 dni, tj. do 24 marca 2020 roku do godz. 15:30, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 (pok. nr 3) albo korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krasne. Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
 16. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 21 dni od upływu terminu złożenia ofert., tj. do 14 kwietnia 2020 r.
 17. Termin realizacji zadań – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Terminy realizacji zadań mogą być krótsze, ale nie mogą one wykraczać poza podane daty graniczne.
 18. Koszty kwalifikowalne z dotacji zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca realizacji zadania.
 19. Zasady przyznawania dotacji
 20. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
 21. Przyznane środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów celowych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, uwzględnionych w umowie o dotację oraz określonych rodzajowo w ofercie i jej aktualizacjach.
 22. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach wykonania zadania nie może przekroczyć 90%.
 23. Wkład własny nie może być mniejszy niż 10% całkowitych kosztów wykonania zadania. Na wkład własny składa się wkład finansowy rozumiany jako wkład środków finansowych własnych, w tym pozyskanych z innych źródeł (pozabudżetowych) oraz wkład osobowy rozumiany jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji. Nie dopuszcza się wyceny wkładu rzeczowego.
 24. Dopuszcza się możliwość pobierania opłat od uczestników zadania pod warunkiem prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, jakiego dotyczy zadanie publiczne. Przychody uzyskiwane z tytułu opłat, organizacja przeznacza na realizację zleconego zadania publicznego.
 25. Prawidłowo i kompletnie wypełniona oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku”. Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę organizacji.
 26. Do oferty należy dołączyć:
 27. w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny organizacji. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
 28. aktualny statut organizacji;
 29. w przypadku oferty wspólnej – odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji z wykazanymi osobami funkcyjnymi partnera/ów.
 30. Oferta oraz inne dokumenty wymagające podpisów ze strony organizacji, powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji oraz w statucie lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji organizacji:
 31. w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny i z podaniem funkcji;
 32. w przypadku składania kserokopii (na każdym etapie zlecenia zadania), każda strona musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem podpisem oraz datą potwierdzenia zgodności dokumentu;
 33. terenowe oddziały organizacji (nie posiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny);
 34. w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.
 35. W ramach niniejszego konkursu organizacja może złożyć maksymalnie 1 ofertę.
 36. Warunki realizacji zadań
 37. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
 38. są niezbędne do realizacji zadania;
 39. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie i jej aktualizacjach oraz w umowie zawartej pomiędzy organizacją, a Gminą Krasne;
 40. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 41. zostały faktycznie poniesione i opłacone w terminie realizacji zadania;
 42. są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej organizacji.
 43. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
 44. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz niezapłacone w terminie trwania umowy;
 45. koszty stałe organizacji, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, informatyk, obsługa biurowa), utrzymanie i wyposażenie biura (np. opłaty czynszowe, abonamenty, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz komputery, telefony, faksy, itp.) niezwiązane z wykonaniem zleconego zadania publicznego;
 46. remonty i prace budowlane;
 47. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku i sprawozdania;
 48. zadania i zakupy inwestycyjne;
 49. pokrycie deficytu przedsięwzięć zrealizowanych w latach poprzednich;
 50. udzielanie pomocy osobom fizycznym i prawnym;
 51. wyjazdy zagraniczne;
 52. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
 53. działalność polityczną, wyznaniową itp.;
 54. koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego z wyłączeniem subkonta utworzonego na potrzeby obsługi bankowej dotacji;
 55. finansowanie działalności oferenta nie związanej z realizacją zadania;
 56. podatków od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług;
 57. zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
 58. zakupu środków trwałych;
 59. leasingu;
 60. rezerw na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
 61. odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
 62. kosztów procesów sądowych;
 63. nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
 64. zakupu napojów alkoholowych;
 65. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji publicznej.
 66. Nie będą kwalifikowane do rozliczeń:
 67. faktury wewnętrzne;
 68. paragony;
 69. bilety komunikacji miejskiej oraz bilety wstępu (w celu rozliczenia tych wydatków należy przedstawić fakturę/rachunek);
 70. koszt delegacji osoby zatrudnionej na umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło).
 71. W trakcie realizacji zadania organizacja zobowiązana jest do:
 72. zapewnienia zasobów finansowych, rzeczowych i osobowych niezbędnych do realizacji zadania;
 73. realizacji zakresu zadania zgodnie ze złożoną ofertą;
 74. zagwarantowania realizacji zadania z zasadami dobrych praktyk;
 75. wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;
 76. wydatkowania przyznanych środków finansowych tylko na zadanie, na które zostały przyznane z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 77. prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych;
 78. rzetelnego sprawozdania z realizacji zadania.
 79. Faktury, rachunki, umowy zlecenia i o dzieło oraz inne dokumenty finansowe przedstawione do rozliczenia realizacji zadania wynikających z niniejszego konkursu muszą zostać opisane na drugiej stronie i nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od jednostek sektora finansów publicznych.
 80. Udokumentowanie wkładu własnego osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje poprzez przedstawienie porozumień wolontariackich, oświadczeń o wykonaniu pracy społecznej i karty ewidencji czasu pracy wolontariuszy.
 81. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się wzrost danej pozycji kosztorysowej określonej w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania do 20% przy jednoczesnym, nielimitowanym zmniejszeniu pozostałych pozycji. Zmiany powyżej wskazanego progu wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Wójta Gminy Krasne. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztorysowej w ramach kwoty dotacji.
 82. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów, po uprzedniej, pisemnej zgodzie Wójta Gminy Krasne. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 95 % założonych w umowie rezultatów. Nieosiągnięcie zaplanowanych rezultatów może rodzić konsekwencje proporcjonalnego zwrotu środków dotacyjnych.
 83. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilka organizacji, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – organizacje odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 84. Organizacja, która otrzyma dotację na realizację zadania, jest zobowiązana zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Krasne, w następującym brzmieniu: „Zadanie pod nazwą „…” jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Krasne". Informacja winna zostać dołączona w formie załącznika do sprawozdania końcowego potwierdzającego zrealizowane zdanie publiczne.
 85. Organizacja realizując zadanie, zobowiązana jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
 86. Będąc administratorem danych osobowych, organizacja jest zobowiązana do dokumentowania sposobu wykonania zadania. Udokumentowanie może polegać m.in. na przedstawieniu imiennych wykazów uczestników zajęć – z podaniem adresu zamieszkania uczestników zajęć, rodzaju zajęć, miejsca i czasu ich prowadzenia, oraz tematyki realizowanych zajęć. W celu zgodnego z prawem przekazania tych danych, realizator zadania publicznego powinien uzyskać stosowną zgodę od osób (lub opiekunów prawnych – w przypadku niepełnoletnich), których te dane dotyczą. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje niemożność udziału w projekcie dofinansowanym ze środków publicznych.
 87. W realizowanym zadaniu zabrania się zatrudnienia lub dopuszczenia do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi osób, które figurują w Rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.).
 88. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi organizacja powinna uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę organizacja umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 89. Wymagane jest wypełnienie tabeli w części III pkt 6 oferty tj. „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”. Obowiązkowymi rezultatami ilościowymi są: liczba uczestników, liczba zajęć/imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wykładów/spotkań/prelekcji profilaktycznych lub terapeutycznych. Sposobem monitorowania rezultatów/źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika jest lista uczestników, dziennik zajęć, plakat, dokumentacja zdjęciowa.
 90. Umowy cywilno-prawne zawarte z osobami zatrudnionymi przy realizacji zadania powinny mieć wyspecyfikowany zakres zadań, wysokość stawki godzinowej (min. 17 zł/godz.), ilość godzin jakie osoba musi przepracować oraz wysokość wynagrodzenia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.).
 91. W przypadku finansowania w ramach realizacji zadania zakupu sprzętu sportowego, kwalifikowane są wyłącznie wydatki dotyczące nabycia sprzętu służącego uprawianiu dyscypliny sportowej, której upowszechnianiem zajmuje się organizacja. Zakupiony sprzęt powinien być wprowadzony do ewidencji wyposażenia.
 92. W przypadku finansowania w ramach realizacji zadania zakupu nagród rzeczowych, dokumentami potwierdzającymi przekazanie tych nagród są imienne listy odbioru, zawierające pokwitowanie odbioru nagrody przez obdarowanego, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji. Lista powinna być opatrzona datą przekazania nagród oraz powinna zawierać informację na temat imprezy towarzyszącej zajęciom, w związku z którą nagrody zostały rozdane. Przez nagrody należy rozumieć puchary, dyplomy oraz drobny sprzęt sportowy, o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 200,00 zł.
 93. Przez udzielenie dotacji na transport, należy rozumieć deklarację pokrycia kosztów podróży uczestników zadania wraz z niezbędnym sprzętem sportowym z terenu gminy Krasne do miejsca docelowego realizacji zadania oraz kosztów powrotu. Koszty transportu nie obejmują wydatków związanych z przemieszczaniem się uczestników zadania w obrębie miejscowości, w której realizowane jest zadanie, organizacji wycieczek krajoznawczych itp. Faktura za transport powinna zawierać takie elementy jak: trasa, ilość przejechanych kilometrów, stawkę za kilometr.
 94. W przypadku, gdy organizacja jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, zaś zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, oferent jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.
 95. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 96. Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Krasne w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, zgodnie trybem postępowania zawartym w Programie Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 97. Wójt Gminy Krasne powoła Komisję Konkursową, która:
 98. dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert;
 99. przygotuje wykaz ofert spełniających oraz niespełniających wymogi formalne i merytoryczne;
 100. przedstawi propozycję podziału środków finansowych pomiędzy oferty oraz
 101. sporządzi protokół, który następnie przedstawi Wójtowi Gminy Krasne w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
 102. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Krasne oraz osoby wskazane przez organizacje z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie.
 103. Oferta musi spełniać wymogi formalne. W pierwszej kolejności oceniane są poniższe elementy:
 104. poprawność złożonej oferty;
 105. zgodność budżetu z ogłoszeniem;
 106. załączniki oferty.
 107. Po ocenie formalnej możliwe jest uzupełnienie ofert, które będą posiadały braki wyłącznie w zakresie:
 108. uzupełnienie brakujących podpisów pod ofertą w przypadku, gdy nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 109. złożenie podpisu pod załącznikami do oferty przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 110. poświadczenie za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
 111. uzupełnienie oferty o brakujące załączniki.
 112. Braki formalne mogą zostać uzupełnione w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
 113. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową negatywnie.
 114. Oferta musi spełniać wymogi merytoryczne. Ocena merytoryczna dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji Konkursowej, którzy badają poniższe elementy oferty:
 115. opis potrzeb i/lub problemów wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków – 0-2 pkt.;
 116. opis odbiorców zadania publicznego wraz z ich liczbą – 0-2 pkt.;
 117. zakładane cele zadania publicznego – 0-1 pkt.;
 118. opis działań (poziom szczegółowości, kompleksowość) – 0-2 pkt.;
 119. adekwatność proponowanych działań służących osiągnięciu celu – 0-2 pkt.;
 120. rzetelność przedstawionego harmonogramu – 0-2 pkt.;
 121. zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania – 0-2 pkt.;
 122. wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-1 pkt.;
 123. doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju we współpracy z administracją publiczną – 0-1 pkt.;
 124. analiza i ocena realizacji zadań zleconych organizacji, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – -2-0 pkt.;
 125. innowacyjność, wyjątkowość oferty – 0-1 pkt.;
 126. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów (ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu zadania, kompletność) – 0-2 pkt.;
 127. ocena racjonalności zaplanowanych wydatków – 0-1 pkt.;
 128. kwalifikowalność wydatków – 0-2 pkt.;
 129. udział finansowy środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł – 0-2 pkt.
 130. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć organizacja to 23. 
 131. Podstawę przyznania dotacji stanowi warunek uzyskania oceny końcowej powyżej 12 punktów.
 132. Ostatecznego wyboru organizacji i realizowanych zadań wraz z określeniem kwoty dotacji dokonuje Wójt Gminy Krasne, a jego decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 133. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Otwartego Konkursu Ofert, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 
 134. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania. Zastrzega się także możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej kwoty.
 135. O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji na dane zadanie organizacja zostanie poinformowana na piśmie.
 136. W ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu podpisywana jest umowa z organizacjami, których oferty zostały przyjęte do realizacji, o ile realizujący zadanie dostarczył w wymaganym terminie wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy. W przypadku przyznania kwoty dotacji innej niż wnioskowana dodatkowo należy złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.
 137. Postanowienia końcowe
 138. Udzielenie dofinansowania zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy, określającej szczegółowe warunki realizacji zadania.
 139. Wójt Gminy Krasne zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych podmiotom środków finansowych.
 140. Wójt Gminy Krasne zastrzega sobie prawo do:
 141. odwołania otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny;
 142. dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert;
 143. zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 144. zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.
 145. Wójt Gminy Krasne unieważnia Otwarty Konkurs Ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości.
 146. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wykazem organizacji, które otrzymały dotację na realizację zadania publicznego w ramach Otwartego Konkursu Ofert, z informacją o nazwie zadania oraz wysokości przyznanych dotacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krasne oraz na stronie internetowej: www.gminakrasne.pl.
 147. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasne, II piętro, pok. 25, tel. 17 23 00 212.
 148. Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy Krasne (pok. 25) oraz na stronie internetowej: www.gminakrasne.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.
 149. Administratorem danych osobowych jest Gmina Krasne, w imieniu której obowiązki Administratora sprawuje Wójt Gminy Krasne. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: daneosobowe@gminakrasne.pl.
 150. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 zpóźn zm.). Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany przez przepisy prawa.
 151. Dane osobowe organizacji składających oferty oraz osób z nim powiązanych, będą przechowywane przez pięć lat - po tym okresie zostaną wybrakowane. Zasada ta wynika z ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67).
 152. Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, właścicielom danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy, zaś skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia konkursu.
 153. Dane osobowe pochodzą z ofert złożonych w trakcie konkursu oraz z przedłożonych, na żądanie Gminy Krasne, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
 154. Podanie treści danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie treści danych osobowych może skutkować wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu lub wykluczeniem z udziału w konkursie.
 155. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.