Data Numer Przedmiot
27 Kwiecień 2023 LXIV/488/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/487/2023
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/486/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/485/2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/484/2023
w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/483/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/482/2023
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/481/2023
w sprawie nabycia nieruchomości  położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/480/2023
w sprawie nabycia nieruchomości  położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/479/2023
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/478/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 LXIII/477/2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
01 Marzec 2023 LXII/476/2023
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Mazurówka” w Krasnem – Etap I-A.
Więcej array-brown
01 Marzec 2023 LXII/475/2023
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Progr...
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/474/2023
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/473/2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/472/2023
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/471/2023
w sprawie  zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Strażów.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI.470/2023
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/469/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel