Data Numer Przedmiot
07 Listopad 2023 LXIX/536/2023
w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/535/2023
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne na pomoc w  formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rz...
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/534/2023
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/533/2023
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z toru typu PUMPTRACK oraz siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/532/2023
w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
07 Listopad 2023 LXIX/531/2023
w sprawie   dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
11 Październik 2023 LXVIII/530/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
11 Październik 2023 LVXIII/529/2023
w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
11 Październik 2023 LXVIII/528/2023
w sprawie emisji obligacji.
Więcej array-brown
11 Październik 2023 LXVIII/527/2023
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2023 rok.
Więcej array-brown
11 Październik 2023 LXVIII/526/2023
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem.
Więcej array-brown
11 Październik 2023 LXVIII/525/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
11 Październik 2023 LXVIII/524/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/523/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/522/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/521/2023
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/520/2023
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/519/2023
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/518/2023
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/517/2023
w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel