Data Numer Przedmiot
01 Marzec 2023 LXII/476/2023
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Mazurówka” w Krasnem – Etap I-A.
Więcej array-brown
01 Marzec 2023 LXII/475/2023
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Progr...
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/474/2023
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/473/2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/472/2023
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Strażów na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/471/2023
w sprawie  zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Strażów.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI.470/2023
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/469/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/468/2023
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/467/2023
o zmianie uchwały w s prawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Krasne może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/466/2023
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Podkarpackiemu.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/465/2023
w sprawie zarządzenia  poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/464/2023
w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Luty 2023 LXI/463/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/462/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/461/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/460/2023
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/459/2023
w sprawie​ zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Krasne na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób...
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/458/2023
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2023 LX/457/2023
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel