Data Numer Przedmiot
29 Sierpień 2023 LXVII/516/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Łańcut, a Wójtem Gminy Krasne w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę drogi gminnej publicznej „Łącznik – Działy" klasy D
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/515/2023
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2023 rok.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/514/2023
w sprawie dzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/513/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/512/2023
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/511/2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/510/2023
w sprawie  dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
29 Sierpień 2023 LXVII/509/2023
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję lat 2024-2027.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/508/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/507/2023
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/506/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/505/2023
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/504/2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Krasne
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/503/2023
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/502/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/501/2023
w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/500/2023
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2022 rok.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/499/2021
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/498/2023
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krasne za 2022 rok.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/497/2023
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Lokalnej Grupy Działania „EUROGALICJA”.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel