Data Numer Przedmiot
28 Czerwiec 2023 LXVII/508/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/507/2023
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/506/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVII/505/2023
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/504/2023
w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Krasne
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/503/2023
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/502/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/501/2023
w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/500/2023
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2022 rok.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/499/2021
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2023 LXVI/498/2023
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krasne za 2022 rok.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/497/2023
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Lokalnej Grupy Działania „EUROGALICJA”.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/496/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/495/2023
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rzeszów przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Rzeszów.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/494/2023
w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LXV/493/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2023 LV/492/2023
w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2023.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/491/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/490/2023
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2023 LXIV/489/2023
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2023-01-30 12:38:23.562312
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel