Data Numer Przedmiot
13 Sierpień 2018 LIV/416/2018
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na ternie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, ...
Więcej array-brown
13 Sierpień 2018 LIV/415/2018
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/414/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/413/2018
w sprawie zawarcia porozumienia z gminą miasto Rzeszów w przedmiocie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1, usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszk...
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/412/2018
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/411/2018
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/410/2018
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Trzebownisko w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie sołectwa Palikówka - Gmina Krasne oraz sołectwa Łąka – Gmina Trzebownisko.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/409/2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Krasnem.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/408/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/407/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/406/2018
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2017 r.
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2018 LIII/405/2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2018 LII/403/2018
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 22 - Palikówka - Etap I/1
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2018 LII/404/2018
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2018 LII/402/2018
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 RPO WP na lata 2014 – 2020, Działanie...
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2018 LII/401/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2018 LII/400/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Krasne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2018 LII/399/2018
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2018 LII/398/2018
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego.
Więcej array-brown
06 Czerwiec 2018 LII/397/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel