Data Numer Przedmiot
21 Wrzesień 2018 LVII/436/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
21 Wrzesień 2018 LVII/435/2018
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem.
Więcej array-brown
05 Wrzesień 2018 LVI/434/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
05 Wrzesień 2018 LVI/433/2018
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja ...
Więcej array-brown
05 Wrzesień 2018 LVI/432/2018
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do realizacji Projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwest..
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/431/2018
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/430/2018
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/429/2018
w sprawie najmu części budynku stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/428/2018
w sprawie nadania statutu Sołectwu Palikówka.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/427/2018
w sprawie nadania statutu Sołectwu Strażów.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/426/2018
w sprawie nadania statutu Sołectwu Malawa.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/425/2018
w sprawie nadania statutu Sołectwu Krasne.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/424/2018
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/423/2018
w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/422/2018
w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Krasnem.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/421/2018
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/420/2018
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2018 rok.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/419/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Dębica.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/418/2018
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
24 Sierpień 2018 LV/417/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2018.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2018-01-25 11:31:05
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel