Data Numer Przedmiot
29 Kwiecień 2019 IX/72/2019
w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/71/2019
w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/70/2019
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/69/2019
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/68/2019
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/67/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Krasne od dnia 1 września 2019 roku.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/66/2019
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/65/2019
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu gminy Krasne za pomocą innego instrumentu płatniczego.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/64/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/63/2019
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/62/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/61/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/60/2019
w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 IX/59/2019
w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
20 Marzec 2019 VIII/58/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
20 Marzec 2019 VIII/57/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2019.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/56/2019
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/53/2019
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strażów.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/51/2019
w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krasne na lata 2019 – 2034.
Więcej array-brown
07 Marzec 2019 VII/55/2019
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2019-02-05 12:02:53.696866
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel