Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP

W dniu 30.04.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu wynosi 524 622,06 zł, kwota dofinansowania 472 159,85 zł. Wkład własny Gminy z budżetu Gminy Krasne wynosi 52 462,21 zł. Termin realizacji projektu od 01.06.2020 do 31.08.2021 r.

W ramach inwestycji dla 35 dzieci (25 dzieci w Malawie i 10 dzieci w Strażowie) zostanie zapewnione pełne, kompleksowe wsparcie przedszkolne w  postaci bezpłatnej opieki przedszkolnej, z zajęciami dodatkowymi uwzględniającymi indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz rozwijającymi kompetencje i kwalifikacje maluchów w wieku przedszkolnym odbywającymi się poza godzinami bezpłatnej opieki oraz pełnym wyżywieniem i wykwalifikowaną opieką w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.