Skorzystaj z platformy konsultacji dokumentów planistycznych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

W ramach projektu została opracowana i wdrożona innowacyjna platforma internetowa, służąca społeczeństwu do konsultowania założeń dokumentów planistycznych (SP ROF, MPZP, SUIKZP), która pozwoli na zmniejszenie czasu na uzyskanie informacji przez mieszkańców, zapewni sprawność realizacji usług publicznych i zachęci obywateli do uczestnictwa w aktywnym rozwoju ich społeczności oraz umożliwi wymianę informacji i zasobów z zakresu gospodarki przestrzennej pomiędzy uczestnikami projektu.

Możliwość interaktywnej pracy JST na wspólnej platformie pozwala na kompleksowe zbieranie i wymianę informacji oraz danych specjalistycznych, włączenie społeczeństwa w proces planowania przestrzennego w tym lokalnych interesariuszy i dla lokalnych interesariuszy oraz przede wszystkim mieszkańców. Narzędzie pozwala również na szybką interwencję i reakcję gmin w zakresie zgłaszanych potrzeb czy bezpośrednio uwag do dokumentów planistycznych w procesie partycypacji. W konsekwencji wdrożenia innowacyjnej platformy internetowej w ramach projektu stworzona została infrastruktura organizacyjno-techniczna zapewniająca koordynację planowania przestrzennego na obszarze ROF.

Innowacyjność narzędzia polega na zintegrowanym podejściu do planowania przestrzennego oraz partycypacji społecznej poprzez skonsolidowanie potrzeb w skali całego obszaru funkcjonalnego z założeniem ścisłej współpracy i porozumienia tworzących go gmin.

Skorzystaj z platformy konsultacji dokumentów planistycznych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – przejdź do platformy

Konsultacje dokumentów planistycznych bezpośrednio dla obszaru Gminy Krasne - przejdź do platformy