Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

1. Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w tym:

 1. realizacja i koordynacja spraw w zakresie planowania, ustalania, przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem zwłaszcza wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, walorów ekonomicznych przestrzeni i praw własności,
 2. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 3. sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 4. badanie spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium,
 5. zbieranie opinii właściwych organów administracji rządowej,
 6. uzgadnianie projektu planu z określonymi w ustawie podmiotami,
 7. zawiadamianie o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu,
 8. przyjmowanie protestów i zarzutów oraz przygotowanie ich do rozpatrzenia przez Wójta,
 9. przygotowanie projektu uchwały wraz z dokumentacją planistyczną pod obrady Rady,
 10. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu opłaty planistycznej,
 11. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie ich oryginałów,
 12. występowanie do Wójta z wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 13. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 14. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 15. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 16. wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami a w szczególności:

 1. opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,

3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności:

 1. przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie,
 2. realizacja zadań w zakresie właściwej eksploatacji i właściwego utrzymania podstawowych urządzeń melioracyjnych,
 3. współpraca z rejonowym związkiem  spółek wodnych  w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa,
 4. prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią,
 5. podejmowanie działań związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych  w formie dotacji na usuwanie skutków powodzi,
 6. realizacja zadań związanych z  Krajowym programu oczyszczania ścieków komunalnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z opłatami za usługi wodne w tym za zmniejszenie naturalnej retencji.

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko oraz Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

 • sporządzanie projektów programów ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Urzędu,
 • prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgadnianie ich z właściwymi organami,
 • tworzenie programów przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą Prawo ochrony środowiska i przepisami szczególnymi,
 • przedkładanie Wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 • nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych oraz określanie zakresu i terminu ich przedkładania,
 • ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
 • opracowywanie sprawozdań w sprawie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • udział we  wdrażaniu programów związanych  z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji  do atmosfery,
 • udział w przygotowaniu i wdrażaniu wniosków o przyznanie  środków  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych  dla zadań z zakresu niskiej emisji,
 • koordynowanie prac związanych z realizacją projektów  w zakresie niskiej emisji,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją urządzeń niskiej emisji  w okresie trwałości projektów,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

5) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:

 • uznawanie terenu za formę ochrony przyrody,
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 • naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 • wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych, zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla środowiska, a także niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni,
 • składanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z mienia gminnego  do organu właściwego do wydania takiego zezwolenia.

6) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności:

 • prowadzenie zbioru kopii zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • przygotowywanie projektów decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nie przeznaczonych na ich składowanie lub magazynowanie.

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
 • organizowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • sprawowanie nadzoru nad osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • udostępnianie na stronie internetowej Gminy Krasne oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji z zakresu gospodarki odpadami,
 • przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie recyklingu na terenie gminy, likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz kontrola częstotliwości wywozu ścieków na oczyszczalnie,
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków  w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych,
 • ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywanych przez właścicieli nieruchomości i   przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
 • przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie gminy zgodnie z rejestrem działalności regulowanej,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • przygotowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

8) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności:

 • czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,
 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
 • określanie zasad postępowania ze zwierzętami wyłapanymi.

9) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności:

 • przygotowywanie wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,
 • nakazywanie właścicielom gruntów wykonanie odpowiednich zabiegów w razie wystąpienia z ich winy degradacji gruntów,
 • wykonanie zastępcze zabiegów na koszt właściciela gruntów.

10) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności:

 • związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru,
 • opracowanie projektów gminnych programów opieki nad zabytkami;
 • ochrona miejsc pamięci narodowej oraz opieka nad zabytkami i ich ewidencja.

2. W ramach zadań zleconych Referat prowadzi sprawy dotyczące podawania do publicznej wiadomości zarządzonych przez lekarza weterynarii umiejscowień choroby zakaźnej i stosowaniu tymczasowych środków zaradczych.

3.  Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownicy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego referatu RGS swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.