uniwersytet

Uniwersytet Samorządności

Lokalni liderzy i animatorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, członkinie KGW, pracownicy instytucji kultury i oświaty oraz radni, sołtysi, rady sołeckie - wszyscy mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, którzy działają lub pragną rozpocząć działalność na rzecz lokalnego środowiska.

Z myślą o Waszych potrzebach i licznych dylematach związanych z działalnością społeczną, kulturalną, oświatową, ect., powstał projekt „Akademia Aktywnych Obywateli – cykl szkoleń o tematyce samorządowo-obywatelskiej”. Projekt realizowany jest w ramach koncepcji "Uniwersytetu Samorządności" objętej "Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020" dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego. Jego celem jest wzrost wiedzy i umiejętności pracy w lokalnym środowisku, dostarczenie odpowiedzi na wiele nurtujących kwestii, wymiany doświadczeń oraz metod pracy i dobrych praktyk.

W ramach projektu, na przełomie sierpnia i września br., przeprowadzimy cykl szkoleń w formie stacjonarnej (w Domu Kultury w Palikówce, nr 258) oraz zdalnej (za pośrednictwem platformy internetowej).

Zapisy pod nr tel. 172300200, kom. 530940182 lub e-mail: 

Szkolenia przeprowadzi Fundacja Przestrzeń Lokalna, która specjalizuje się w animacji środowiska lokalnego, prowadzi warsztaty oraz stałą ewaluację działań na rzecz potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnych. Jest także operatorem ogólnokrajowych programów grantowych: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Działaj Lokalnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na szkoleniach!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przypominamy także o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcję rąk w czasie szkoleń.

Harmonogram szkoleń:

Lp.

Tytuł szkolenia

Termin szkolenia

Zakładane korzyści dla uczestników

Stacjonarne

Webinarium

 1.  

„Seminarium dla radnych, sołtysów
i aktywnych obywateli powiatu rzeszowskiego”

30 sierpnia 2020

(niedziela)

w godz.
14:00-18:00

-

 • Zrozumienie roli i zadań sołtysa i radnego,
 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie pełnienia roli sołtysa i/lub radnego,
 • Wzrost motywacji do mierzenia się z współczesnymi trendami i wyzwaniami w samorządzie,
 • Świadome kreowanie postawy lidera,
 • Budowanie efektywnych relacji z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi,
 • Zrozumienie istoty współpracy JST z NGO.
 1.  

 „Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych, sporządzanie wniosków, realizacja projektów oraz sprawozdawczość”

18 sierpnia 2020

(wtorek)

w godz.
16:00-20:00

25 sierpnia 2020

(wtorek)

w godz.
17:00-20:00

 • Wzmocnienie kompetencji pozyskiwania środków na działalność społeczno-kulturalną przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich, aktywnych obywateli,
 • Zrozumienie istoty pracy metodą projektu,
 • Wzrost wiedzy na temat zagadnień związanych z tworzeniem projektu, tj., rozumienia i formułowania celu i rezultatów, planowania działań, harmonogramu i budżetu, określania ryzyk.
 • Wzrost wiedzy w zakresie sporządzania sprawozdań merytorycznych i finansowych.
 1.  

 „Organizacja zebrań wiejskich, zajęć, imprez, zgromadzeń i spektakli w czasie pandemii”

23 sierpnia 2020

(niedziela)

w godz.
14:00-18:00

10 września 2020

(czwartek)

w godz.
9:00-12:00

 • Otrzymanie zestawu dobrych praktyk i wskazówek dla menedżerów, pracowników, współpracowników, wolontariuszy oraz organizatorów domów, centrów i ośrodków kultury, przygotowanych na podstawie doświadczeń i działań podejmowanych przez instytucje kultury, w tym:
 • procedury wznawiania działalności ośrodków kultury,
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie,
 • postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi/klienta.
 1.  

 „Wydatkowanie środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

3 września 2020

(czwartek)

w godz.
16:00 – 20:00

4 września 2020

(piątek)

w godz.
9:00 – 12:00

 • Zrozumienie istoty programu profilaktyki uzależnień,
 • Wzrost wiedzy na temat specyfiki gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Zwiększenie efektywności wydatkowania środków z programu profilaktyki,
 • Wzrost motywacji do podejmowania działań wynikających z programu profilaktyki.
 1.  

„Zasady prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej”

8 września 2020

(wtorek)

w godz.
16:00 – 20:00

15 września 2020

(wtorek)

w godz.
17:00 – 20:00

 • Wzrost wiedzy w aspekcie obowiązków względem Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sprawozdawczości,
 • Wzrost kompetencji w kwestii prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych.
 

 

W związku z koniecznością dostosowania się do wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkań oraz pracowników prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach. Prosimy także o przybycie na szkolenia ze środkami ochrony osobistej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów osoba nie powinna przychodzić na szkolenie, tylko pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.