Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kult

W dniu 18 maja 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.04.06.00-18-0001/16 pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” . Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Działanie 4.6 Kultura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wartość projektu ogółem: 33 162 498 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Krasne: 765 000 zł

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy 85% dofinansowaniu.

Głównym celem projektu jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagującego Etno krainę Franciszka Kotuli na terenie ROF.

Cele szczegółowe: podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej, zwiększenie dostępności do lepszej jakości oferty kulturalnej na terenach gmin należących do ROF, dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego gmin, zwiększenie dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii w kulturze, popularyzacja nowych, alternatywnych sposobów do spędzania wolnego czasu.

W gminie Krasne planowana jest kompleksowa przebudowa z dostosowaniem do pełnienia funkcji Centrum Promocji dziedzictwa Kulturowego w Krasnem, która obejmuje budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem oraz budynek, w którym obecnie znajduje się przedszkole, stanowiące jedną bryłę składającą się z dwóch segmentów. W ramach projektu zostanie utworzona przestrzeń służąca prezentacji i promocji dziedzictwa kulturowego, sztuki oraz organizacji różnorodnych imprez i wydarzeń kulturalnych. W ramach projektu zmodernizowana i wyposażona zostanie sala widowiskowa w budynku GOKiB, utworzony zostanie punkt informacji kulturalno – turystycznej, powstaną sale warsztatowe(zamiennie pomieszczenie wystawiennicze).  Zagospodarowanie zostaną przestrzeń wokół budynku: uksztaltowanie terenu, wykonanie i montaż elementów małej architektury, nasadzenia i oświetlenie zewnętrzne.